ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سایت حقوقی دادآور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه‌ای با موضوع لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رای شماره ۳۴۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

الف: با توجه به این که شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۸۳۱ -۲۱/ ۵/ ۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۹۱۰-۱۵/ ۶/ ۱۳۹۱ با عدم احراز این که والدین شهید گرانقدر در کفالت شهید بوده‌اند حکم به الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت پاداش پایان خدمت در حق والدین شهید صادر کرده است و شعب ۲۴ و ۲۷ در دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۲۴-۱۷/ ۱۰/ ۱۳۹۱ و ۲۶۷-۲/ ۲/ ۱۳۸۸ با احراز عدم کفالت والدین شهید توسط شهید رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند، تعارض از حیث ضرورت وجود کفالت والدین توسط شهید برای دریافت پاداش پایان خدمت محرز است.

ب: با توجه به این که مطابق تبصره ۱ ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۲، برای آن دسته از شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا از کارافتاده شده‌اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی حقوق و مزایای همتراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شد و پرداخت پاداش پایان خدمت نیز از جمله مزایای مصرح در تبصره ۱ قانون پیش گفته محسوب می‌شود و به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۵، پاداش پایان خدمت به وراث قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری تعلق می‌گیرد و در ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری، مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند از جمله وراث قانونی از نظر قانون استخدام کشوری شناسایی شده‌اند؛ بنابراین برای این که والدین شهدای گرانقدر استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت را داشته باشند، مستلزم این است که تحت کفالت شهید گرانقدر قرار گرفته باشند.

با توجه به مراتب آراء شعب ۲۷ و ۲۴ دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۲۴- ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۹۱ و ۲۶۷-۲/ ۲/ ۱۳۸۸ در حدی که با لحاظ مقررات مذکور و به جهت این که والدین شهدا تحت کفالت شهید نبوده‌اند و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات می‌باشد.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ارسال به شبکه های اجتماعی