ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی اشخاص قبول شده در آزمون 1383

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 72 مورخ 18اردیبهشت1391 در رای وحدت رویه
ای آراء شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 367-25/7/1388 و
179-27/5/1388 که به الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی صادر شده است صحیح و موافق
موازین قانونی تشخیص می شود.
به گزارش ماوی یکی از موضوعات مورد بررسی در جلسه
18 اردیبهشت 1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مدیرکل امور اداری و استخدامی
کارکنان اداری قوه قضاییه مبنی بر اینکه از رأی شماره 239و 240 -1388/3/17 هیات
عمومی دیوان عدالت اداری الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط
(قبولی در آزمون استخدامی سال 1383 قوه قضاییه ) استنباط میشود و دلالتی بر استخدام
رسمی ندارد،بود که به شرح ذیل می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره
دادنامه: 72
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و
خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقای
حسن رجبی راد، مدیرکل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب نامه
شماره 3/26758/9000-16/4/1389 اعلام کرده است که در استناد به رأی شماره 240-239
مورخ 17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان آراء معارض صادر کرده اند.
مشارالیه رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده
ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، در
خصوص دادخواستهای شکات مبنی بر الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی با توجه به
قبولی در آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 1383، به موجب دادنامه های شماره 211 و
210 و 209 و 208-31/4/1388 و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های
شماره 180 و 178- 27/5/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده
است:
با توجه به این که استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه برای
تصدی پستهای ثابت سازمانی خدمات اداری پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت
آنان موافق حکم مقنن بوده است و شاکی واجد شرایط است، مستند به مواد 38 و 35 قانون
تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و رأی وحدت رویه شماره 240-239 مورخ
17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به استخدام رسمی شاکی صادر و اعلام می
شود.
ب: شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های
شماره 179 -27/5/1388 و 367-25/7/1388 با استدلال مشابه در بند الف و با استناد به
رأی شماره 240 و 239-17/3/1388 حکم بر الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی شکات
صادر کرده است:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا،
مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح
آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در رأی شماره
240 و 239-17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 38 و 35 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم
کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مامور ابلاغ و اجراء
پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان و اختصاص به متصدیان مشاغل تخصصی
موافق حکم مقنن اعلام شده است و در مقام رسیدگی به رفع تعارض، آراء صادر شده از
شعبه 24 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1688-26/10/1386 و 831-14/6/1386
که مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق قانون
تشخیص شده است و در پرونده های شعبه 24، خواسته شکات الزام به استخدام پیمانی بوده
است، بنابراین رأی شماره 240 و 239-17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت
بر الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط دارد. با توجه به مراتب
ضمن احراز تعارض بین آراء شعب اول و دوم تشخیص به شرح مندرج در گردش کار، آراء شعبه
دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 367-25/7/1388 و 179-27/5/1388
که به الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی صادر شده است صحیح و موافق موازین قانونی
تشخیص می شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري
براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط