ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص تعیین پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت ادارای در دادنامه 128 مورخ 8 خرداد سالجاری بند 2 بخشنامه
شماره 34088/17/200مورخ 10تیر1388 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیسجمهور مبنی بر تعیین حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون
مدیریت خدمات کشوری به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ح ماده 9
قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مغایر قانون تشخیص داد و آنرا ابطال کرد.
به
گزارش «مأوی»، در پی شکایت محمد سعید- ح به وکالت سارا- م مبنی بر درخواست ابطال
بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200-10/4/1388 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد
رسیدگی قرار گرفت که شرح این پرونده در ذیل میآید.
بسم الله الرحمن
الرحیم
کلاسه پرونده: 447/89
شماره دادنامه: 128
شاکی: محمدسعید- ح با
وکالت سارا -م
گردش کار: به موجب بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200-10/4/1388
دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مقرر شده است
که:
«تنبیه اداری مندرج در بند (ح): در موارد محکومیت افراد به این مجازات، حسب
مورد برابر با (30) تا (45) روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال سابقه خدمت به
تشخیص هیأت صادرکننده رأی، بر طبق آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت
خدمات کشوری به آنان پرداخت گردد».
سارا- م به وکالت از موکل خویش، ابطال بند 2
بخشنامه مذکور را خواستار شده و توضیح داده است که:
«احتراماً، به وکالت از شاکی
به استحضار میرساند: 1- موکل دارای مدرک لیسانس پرستاری به شماره استخدامی 45762605
به مدت 16 سال و 7 ماه و 22 روز در استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده است.2-
در طول مدت خدمت مرتکب هیچ گونه تخلف نشده و دارای سابقه خدمت بسیار خوبی بوده
است.3- در سال 1387 دو بار تقاضای بازخرید خدمت از دانشگاه میکند اما متاسفانه با
تقاضای وی موافقت
نمی شود.4- نهایتاً مجبور به ترک خدمت میشود و به موجب رأی
شماره 25- 6/8/1388 به استناد بند 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به
مجازات خرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت محکوم
میشود.5- در اجرای رأی مذکور با توجه به بند 2 ماده ب بخشنامه 34088/17/200 دهم تیر
ماه ‎1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور 45 روز حقوق مبنای سال
1387 (قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری) مبلغ 437/334/13 ریال بابت 16 سال
و 7 ماه و 22 روز سنوات خدمت به موکل پرداخت میشود.
اولاً: با عنایت به ماده 64
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان بر
اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهاست و حقوق ثابت جایگزین حقوق مبنا
شده است.
ثانیاً: با توجه به احکام کارگزینی سالهای 1387 و 88 کاملاً پیداست که
حقوق ثابت شاغل حق شغل و حق شاغل در سال 1388 (قانون مدیریت خدمات کشوری) جایگزین
حقوق مبنا در سال 1387 و قبل از اجرای قانون یاد شده گردیده است.
لهذا با عنایت
به این که موکل در سال 1388 و در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازخرید شده
است و با توجه به رأی شماره 25 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باید 45 روز حقوق مبنای
سال 1388 به موکل پرداخت شود و پرداخت آن بر اساس سال 1387 موجبات تضییع حق موکل به
میزان قابل توجهی را فراهم آورده است. بدواً تقاضای ابطال بند 2 ماده ب بخشنامه
شماره 34088/17/200-10/4/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مورد
استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیسجمهور به موجب لایحه شماره 36140/231-2/9/1389 تصویر لایحه شماره
36140/233-25/8/1389 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت مذکور را ارسال کرده است.لایحه
مذکور به قرار زیر است:
«به تصریح ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال
1386): «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات
کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب 1372 میباشد...» بر این اساس تعیین و اعمال مجازات (تنبیهات اداری) موضوع ماده
(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانونی است که مورد تاکید بخشنامه معترضعنه

می باشد، مغایرتی با قانون ندارد.
خواسته شاکی دایر بر پرداخت حقوق ثابت به
جای حقوق مبنا وجاهت قانونی ندارد.زیرا اولاً: تنبیه اداری مربوط بازخرید خدمت با
پرداخت 45 روز «حقوق مبنا» مربوط (نه حقوق ثابت) در قبال هر سال سابقه خدمت موضوع
بند «ح» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. ثانیاً: مطابق ماده (1) قانون
نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب سال 1370، حقوق مبنا مستخدمان رسمی برابر با حاصل
ضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری در عدد مبنا گروه مربوط تعیین
میگردید. درحالی که در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای مشمول قانون مدیریت
خدمات کشوری (مصوب سال 1386)،
گروههای بیستگانه موضوع ماده یک قانون نظام
هماهنگ کارکنان دولت به شرح بند (2) از فصل دوم مصوبه 9/2/1388 شورای توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره 14593/200-21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیسجمهور) فقط در برخورداری از بخشی از امتیازات حق شغل (طبقات
شغلی) جدول شماره یک این مصوبه مؤثر است و این گروههای بیستگانه حتی در محاسبه
امتیاز رتبه شغلی به عنوان جزء دیگر از اجزای تعیینکننده حق شغل (بند 4 از فصل دوم
مصوبه یاد شده معطوف به تبصره یک ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری) تأثیری ندارد.
بهعلاوه این که نحوه محاسبه امتیازات فوقالعاده مدیریت و حق شاغل موضوع بندهای (5)
و (6) مصوبه مزبور هر یک ملاک جداگانه ای دارد و میزان حقوق مبنای قانون نظام
هماهنگ هیچ گونه تاثیری در این زمینه ها ندارد.بنابراین برای تسری حقوق مبنا به حق
شغل و حق شاغل و فوق العاده مدیریت که به موجب ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری
به عنوان حقوق ثابت تلقی میگردند، امکان قانونی وجود ندارد و لذا بخشنامه معترض عنه
که در چارچوب مصوبه 9/2/1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و صرفاً در تبیین
نحوه اجرای تنبیهات اداری مورد اشاره در آن صادر شده است، مغایرتی با قانون
ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران
و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به
صدور رأی مبادرت می‎کند.


رأی هيأت عمومي
هرچند در ماده 97 قانون مدیریت خدمات
کشوری، رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات بر طبق قانون
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 مقرر شده است؛ لیکن از آنجا که در بند (ح)
ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال
سابقه دولتی درمورد مستخدمان زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمان
مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنا مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت
صادرکننده رأی اعمال میشود و در قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنا جایگاهی
ندارد، بنابراین بند 2 بخشنامه مورد اعتراض از این حیث که به منظور پرداخت حقوق
اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در زمان
لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی
شدن قانون مذکور مقرر کرده است مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و به استناد
بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط