ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

عدم الزام به بازگشت به کار ، پس از پایان قرارداد همکاری با دستگاه اجرایی

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 226


موضوع رأی: عدم الزام به بازگشت به کار ، پس از پایان قرارداد همکاری با دستگاه
اجرایی .


شاکی: هاشم بابائی فرد


بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع
شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش
کار: آقای هاشم بابایی فرد به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:
احتراماً، به
استحضار می رساند اینجانب هاشم بابائی فرد پس از شرکت در آزمون استخدامی استانداری
قزوین و همچنین پس از طی مراحل گزینش و بنا به درخواست استانداری ولیکن بدون عقد هر
گونه قرارداد و پیمان مشخصی از تاریخ 1/1/1387 شروع به کار نمودم ( قصور عدم عقد
قرارداد هم به استانداری بر می گردد نه اینجانب) و در پستهای ثابت سازمانی
فرمانداری شهرستان قزوین و همچنین بخشداری مرکزی قزوین از جمله کارشناس امور
دهیاریها و شوراها و حتی به عنوان جانشین بخشدار مرکزی قزوین فعالیت نموده ام و پس
از گذشت پانزده ماه از فعالیت اینجانب، در مورخ 18/3/1388 و بنا به دستور مدیران
استانداری و بدون هیچ گونه دلیل و مستند قانونی از کار اخراج شده ام و در زمان
فعالیت نیز از محل بودجه عمومی به اینجانب حقوق و مزایا پرداخت شده است. ( مبالغ از
حساب استانداری به حساب جاری سیبای اینجانب واریز شده است.) و با شکایت اینجانب و
بدون آن که استانداری قزوین به شکایت اینجانب پاسخ دهد ( به دلیل آن که استانداری
پاسخی قانونی در برابر ادعای اینجانب نداشته است)، شعبه بیست و پنجم آن دیوان با
صدور دادنامه شماره 2679 – 10/8/1388 اعلام نمود که « نظر به این که شاکی از
کارکنان قراردادی و رابطه استخدامی با استانداری نداشته، لذا در وضعیت موجود الزام
استانداری قزوین نسبت به تجدید قرارداد و بازگشت به کار وی جواز قانونی ندارد و
شکایت مطروحه مردود اعلام می گردد» این در صورتی است که در موضوعی مشابه و در زمانی
که آقای رضا گروسی از کارمندان استانداری زمانی را بدون عقد قرارداد فعالیت نموده
بودند و پس از آن با اخراج مواجه شدند و تقاضای بازگشت به کار به صورت استخدام رسمی
را در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند، همین شعبه بیست و پنج طی دادنامه شماره 104 –
22/2/1386 اعلام نظر نمودند که « ... با عنایت به این که شاکی از محل بودجه عمومی
حقوق دریافت می داشته و از این طریق برای وی حق مکتسبی ایجاد شده و با توجه به
مجموع محتویات پرونده رأی به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام می شود» لذا با عنایت
به تناقض آشکار در صدور دادنامه های مذکور خواهشمند است به استناد بند (2) ماده
(19) ضمن صدور رأی وحدت رویه، دادنامه شماره 2679- 10/8/1388 شعبه 25 دیوان عدالت
اداری نقض و حکم به بازگشت به کار اینجانب را صادر فرمایید.
گرد ش کار پرونده ها
و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به
پرونده شماره 25/85/580 با موضوع دادخواست آقای رضا گروسی به طرفیت استانداری قزوین
و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 104- 22/2/1386 مفاداً به شرح
آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای رضا گروسی به طرفیت
استانداری قزوین دایر به صدور حکم بازگشت به کار به صورت استخدامی با توجه به پاسخ
شماره 3874/85 – 28/6/1385 استانداری قزوین و با توجه به این که شاکی از تاریخ
10/10/1380 برابر احکام موجود به عنوان بخشدار انجام وظیفه کرده است و همچنین مدتی
را در استانداری ادامه خدمت داده است و اثر مصوبه شماره 53257/ت33954 – 2/9/1384
هیأت دولت و 66741/100 – 24/4/1385 نسبت به آینده بوده است و شامل حال مستخدمان
قبلی نمی شود و با عنایت به این که شاکی از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می داشته
است و از این طریق برای وی حق مکتسبی ایجاد شده است و با توجه به مجموع محتویات
پرونده رأی به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب:
شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/88/720 موضوع دادخواست
آقای هاشم بابائی فرد به طرفیت استانداری قزوین و به خواسته بازگشت به کار، به موجب
دادنامه شماره 2679-10/8/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی از کارکنان قراردادی و رابطه استخدام رسمی با استانداری
قزوین نداشته است. لذا در وضعیت موجود الزام استانداری قزوین نسبت به تجدید قرارداد
و بازگشت به کار وی جواز قانونی ندارد و شکایت مطروح مردود اعلام می شود. رأی صادر
شده قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا،
مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح
آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: صرفنظر از این که پس از پایان مدت قرارداد همکاری با دستگاه
های اجرایی الزام به بازگشت به کار موجه نیست، اصولاً به لحاظ این که اشتغال شکات
پرونده های موضوع تعارض بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نیاز و قطع همکاری
دیگر موجبی برای الزام به بازگشت به کار وجود ندارد، با توجه به مراتب رأی شعبه 25
دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2679- 10/8/1388 صحیح و موافق مقررات تشخیص می
شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب
دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
به نقل از سایت دیوان عدالت اداری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط