ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 26 تیر 1391

کلاسه پرونده: 403/90

شماره دادنامه: 222

موضوع رأی: ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی تواند به عنوان خدمت قابل قبول
دولتی محسوب شود.

شاکی: ابراهیم بخشی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع
شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش
کار: آقای ابراهیم بخشی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که دادخواستی به خواسته
الزام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به احتساب سوابق خدمت و پرداخت
حقوق و مزایا و کسور بازنشستگی از تاریخ تسویه حساب با بیمارستان تا تاریخ شروع به
کار مجدد در دانشگاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و شعبه 6 تجدیدنظر دیوان
حکم به رد شکایت صادر کرده است لکن در موارد مشابه دیگر، برخی از شعب دیوان حکم به
وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رأی
وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر
است:
الف: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13-82-1007
با موضوع دادخواست آقای ابراهیم بخشی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی قم و به خواسته احتساب سوابق خدمت و پرداخت حقوق و مزایا و کسور بازنشستگی
از تاریخ 5/10/1374 ( تسویه حساب با بیمارستان) تا تاریخ 7/4/1378 ( شروع به کار
مجدد در دانشگاه)، به موجب دادنامه شماره 1876- 10/9/1382 مفاداً به شرح آینده به
صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که واگذاری موقت بیمارستان شهید بهشتی به
بنیاد شهید موجب قطع رابطه استخدامی کارکنان دانشگاه که در بیمارستان مذکور شاغل
بوده اند نخواهد شد. با عنایت به مصوبه مورخ 22/10/1358 شورای انقلاب اسلامی نظر به
این که بنیاد شهید از جمله نهادهای اضافه شده به بند الف ماده 11 قانون استخدام
کشوری
است و اشتغال موقت شاکی در بیمارستان واگذاری شده به بنیاد شهید حالت
استخدامی وی مشمول بند ث ماده
124 قانون استخدام کشور خواهد کرد. بنابراین با
توجه به اشتغال مجدد مشارالیه و این که سوابق خدمتی این گونه مستخدمان با رعایت
مقررات جزء سنوات خدمت دولتی آنان قابل احتساب است. با عنایت به مراتب با احتساب
سوابق خدمتی شاکی از تاریخ 5/10/1374 تا 7/4/1378 بر اساس مدارک و مستندات ابرازی
شکایت نامبرده در نتیجه موجه تشخیص و حکم به وارد دانستن شکایت مشارالیه را صادر و
اعلام می شود. رأی دیوان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت
اداری است.
در اثر تجدید نظر خواهی دانشگاه علوم پزشکی قم از رأی مذکور، شعبه
ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 583- 11/5/1384 مفاداً به
شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا همان طوری
که تجدیدنظر خواه اعلام کرده است و شاکی پرونده هم خود شخصاً در جلسه اخذ توضیحی که
در این شعبه از دیوان تشکیل یافته است به صراحت اقرار کرده است پس از تغییراتی که
در وضعیت بیمارستان شهید بهشتی قم که وی از کارکنان آن بیمارستان بوده ایجاد شده
است و نهایتاً به موسسه فاطمیه قم واگذار شده بود بازخرید خدمتی شده و در ازای هر
سال سابقه خدمتی معادل سه ماه حقوق دریافت کرده است و سپس به مدت 18 ماه از مستمری
ایام بیکاری استفاده کرده است، تردیدی نمی ماند که وضعیت وی قبل از این که مجدداً
به استخدام دولت درآید مشمول مقررات قانون کار شده کما این که ضمن دریافت مزایای
پایان خدمت از مستمری ماهیانه ایام بیکاری که از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده
بهره مند شده است. بنابراین در حد فاصل تاریخی که بازخرید شده است تا تاریخی که
مجدداً و به هر دلیلی که بوده است به استخدام دولت درآمده است در واقع کارمند دولت
محسوب نمی شود تا مشتکی عنه ( تجدیدنظر خواه) ملزم به احتساب آن ایام در ردیف دوران
رسمی خدمتی او شود. بنا به مراتب چون در صدور دادنامه معترضٌ به توجه کافی به این
امر صورت نگرفته است مواجه با ایراد و خدشه می شود. نتیجتاً با اعلام نقض دادنامه
معترضٌ به، شکایت شاکی و خواسته وی را نا موجه تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می
شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده
شماره 84/17/899 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدحسین هانی طبائی به طرفیت دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم و به خواسته احتساب سوابق خدمتی و پرداخت
حقوق و مزایای کسور بازنشستگی از تاریخ 5/10/1374 الی 7/4/1378 به موجب دادنامه
شماره 2781-21/12/1384، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
شاکی
در دادخواست و لوایح خود اظهار داشته است از تاریخ 28/12/1366 به استخدام وزارت
بهداشت درآمده و در بیمارستان شهید بهشتی مشغول به خدمت بوده است در سال 1374 بنیاد
شهید بیمارستان را به موسسه اقتصادی فاطمیه قم واگذار کرد و پرسنل مرد به وزارت
بهداری منتقل شدند. تا این که از تاریخ 8/4/1378 با همان ردیف استخدامی سابق مشغول
به خدمت در بیمارستان شده است، ولیکن دانشکده از احتساب سوابق خدمت از تاریخ پایان
کار در بنیاد شهید (5/10/1374 تا شروع به کار مجدد 8/4/1378) استنکاف می ورزد.
بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً رئیس دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قم ضمن لایحه جوابیه ارسالی و معرفی نماینده جهت ادای توضیح
پاسخ داد در تاریخ 8/6/1374 بنیاد شهید بیمارستان شهید بهشتی قم را به موسسه
اقتصادی فاطمیه واگذار کرد و دانشگاه فاطمیه بر اساس قانون کار حق و حقوق قانونی
نیروی انسانی از جمله شاکی را پرداخت و تسویه حساب کرد و نامبرده و دیگران از بیمه
بیکاری استفاده کرده اند و دانشکده علوم پزشکی بر اساس نامه های شماره 11117/42-
13/11/1377 و شماره 55250/42- 31/2/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور آقای
هانی طبائی را به استخدام درآورده است که در حال حاضر شاغل است و شکایت شاکی توجیه
قانونی ندارد. تقاضای رد شکایت را دارد که با توجه به اوراق پرونده و مستندات
ابرازی اولاً: در خصوص احتساب سنوات خدمت شاکی و پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخ
5/10/1374 تا 7/4/1378 نظر به این که طرف شکایت در مورد عدم اشتغال به کار شاکی
اظهاری نکرد و مستندی ارائه نکرده است النهایه اشتغال مشارالیه را بر اساس قانون
کار دانسته که حق و حقوق قانونی ایشان پرداخت و با وی تسویه حساب شده است و مدتی
نیز از بیمه بیکاری استفاده کرده ولو فرض که شاکی تحت عنوان کارگر به کار اشتغال
داشته و مدتی نیز از بیمه بیکاری استفاده کرده باشد مستنداً به ماده 148 قانون کار
و همین طور ماده 36 و مواد دیگر قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق
بیمه و کسور بازنشستگی بوده است و مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری نیز جزء سوابق
خدمتی محاسبه خواهد شد. مضافاً این که با صدور ابلاغ مجدد اشتغال به کار در
بیمارستان و اختصاص دادن شماره 7-2170548 به عنوان شماره کارمندی ( که به ادعای
شاکی همان شماره پرسنلی سابق وی بوده است) به نامبرده موید امتداد رابطه استخدامی
سابق با دانشکده است. بعلاوه این که مدیرکل دفتر امور اجتماعی سازمان امور اداری و
استخدامی کشور طی نامه شماره 11117/2 - 23/11/1377 احتساب سوابق خدمتی با استرداد
وجوه ماخوذه در خدمت را بلا اشکال اعلام کرده است. مضافاً این که در موارد مشابه و
از شعب مختلف دیوان عدالت اداری رأی به احتساب سوابق اصدار یافته است. علی هذا
خواسته شاکی در این قسمت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و احتساب سوابق خدمتی
مشارالیه از تاریخ 5/10/1374 تا 9/4/1378 جزء سوابق خدمت وی صادر و اعلام می شود و
اما در خصوص پرداخت حقوق و مزایای مدت مذکور نظر به این که
نامبرده در مدت ذکر
شده به خدمت اشتغال داشته و بابت مدت اشتغال متناسب پست مربوطه حقوق و دستمزد
دریافت داشته است و از طرفی و بنا به اظهار طرف شکایت در مدت بیکاری نیز از مقرری
بیمه بیکاری بهره مند بوده است. بنابراین الزام مشتکی عنه به پرداخت حقوق و مزایا
بابت ایام فوق الاشعار فاقد محمل قانونی است و محکوم به رد است این دادنامه ظرف مدت
20 روز پس از ابلاغ تجدیدنظر پذیر است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 35-34
مورخ 29/1/1386 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.
ج: شعبه 21
دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 78/21/1296 با موضوع دادخواست آقای
صفدر جمالی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به خواسته
اعتراض به محاسبه نکردن 8 سال سابقه از 24/12/1366 الی 3/4/1375 به موجب دادنامه
شماره 209- 16/3/1380 مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت
به مفاد دادخواست تقدیمی نظر به این که حکم کارگزینی دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی قم تحت شماره 30408/164 مورخ 5/11/1379 بیانگر احتساب سنوات خدمتی
شاکی از تاریخ 24/12/1366 تا 5/10/1374 به مدت 7 سال و نه ماه و یازده روز است.
بنابراین با احراز اجابت خواسته شاکی شکایتش را منتفی دانسته قرار رد آن صادر و
اعلام می شود. این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی آقای صفدر جمالی از رأی
مذکور، شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 938- 29/8/1380
مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی محتویات پرونده و
توجهاً به توضیحات نماینده دانشگاه و تجدیدنظر خواه در جلسه مورخ 16/8/1380 شعبه 5
تجدیدنظر دیوان نظر به این که تجدیدنظر خواه ا زتاریخ 24/12/1366 به استخدام رسمی
بیمارستان شهید بهشتی پذیرفته شده است و چون از تاریخ 15/1/1369 بیمارستان شهید
بهشتی و پرسنل آن از جمله شاکی به بنیاد شهید واگذار شده است و بنا به اظهار
نماینده دانشگاه بدین ترتیب قطع رابطه استخدامی شاکی با دانشگاه شده بار دیگر
بیمارستان شهید بهشتی از بنیاد شهید منتزع و به دانشگاه فاطمیه واگذار شده است که
به جهت قطع رابطه استخدامی ناگزیر دانشگاه از تاریخ 3/4/1375 اقدام به استخدام رسمی
آزمایشی وی کرده است که در تاریخ 3/8/1376 حکم آزمایشی وی قطعیت یافته است و کلیه
سوابق اشتغال در بیمارستان شهید بهشتی در زمان تصدی
بنیاد شهید جزء سوابق
اشتغال شاکی محسوب شده لکن فقط در رابطه با استخدام مجدد مدتی از تاریخ 5/10/1374
تا تاریخ 3/4/1375 به منظور تکمیل پرونده فاصله خدمت منصوب شده و تجدیدنظر خواه نیز
اعلام داشته است با توجه به استخدام قطعی منظور نمودن فاصله خدمت موجه نبوده و
متذکر شده شعبه بدوی به این خواسته توجه نکرده است بدین جهت به رأی صادر شده اعتراض
دارد با توجه به مراتب مرقوم و با قبول انتقال بیمارستان شهید بهشتی به بنیاد شهید
انقلاب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مکلف بوده است وضعیت استخدامی شاکی را در یکی از
حالات مقرر در ماده 124 قانون استخدام کشوری قرار می داد و اشتغال کارمند وزارت
بهداشت و درمان به تبع واگذاری موقت بیمارستان شهید بهشتی به بنیاد شهید موجب قطع
رابطه استخدامی نبوده و فاقد هر گونه توجیه قانونی است لذا با بقای رابطه استخدام
رسمی استخدام آزمایشی مجدد موجه نبوده است بنابراین با وارد دانستن اعتراض
تجدیدنظرخواه ضمن تایید دادنامه بدوی در خصوص احتساب سابقه خدمت در بیمارستان شهید
بهشتی در دوره ای که تحت تصدی بنیاد شهید بوده است حکم به الزام دانشگاه به پرداخت
حقوق شاکی از تاریخ 5/10/1374 تا تاریخ 3/4/1375 صادر می کند. این رأی قعطی
است.
د: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 83/10/1476 با
موضوع دادخواست آقای قاسمعلی اسمی به طرفیت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی قم و به خواسته احتساب سابقه خدمت برای مدت 5/10/1374 تا 29/12/1377 به موجب
دادنامه شماره 1985-30/4/1384 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده
است:
حسب محتویات پرونده و لایحه جوابیه واصله، شاکی در طول مدت مورد نظر از حق
بیمه بیکاری استفاده کرده است و ایام بیکاری که با دریافت حقوق بیمه بیکاری همراه
است سابقه خدمت تلقی می شود لذا استدلال مشتکی عنه در لایحه جوابیه واصله جهت عدم
احتساب سابقه مذکور موجه نیست و شکایت مطروحه در حد احتساب مدت زمانی که شاکی حقوق
بیکاری دریافت می داشته موجه بوده و حکم به وارد بودن آن صادر و اعلام می شود این
رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در این دیوان است.
هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان
تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت
می‎کند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز
است.
ثانیاً: نظر به این که شکات با دریافت حقوق قانونی خود بر اساس قانون کار
بازخرید شده اند و تسویه حساب کرده اند، ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی تواند
به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود، بنابراین رأی شعبه 6 تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری به شماره دادنامه 583- 11/5/1384 صحیح و موافق مقررات است. این رأی به
استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر
مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. /

رئیس هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

به نقل از سایت دیوان عدالت اداری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط