ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان،ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی... وجاهت قانونی ندارد

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 588،596/90

شماره دادنامه: 712-713
موضوع رأی: رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته
جانبازان ،ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده 16 قانون تسهیلات
استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قانونی ندارد.

شاکی: ابراهیم عسگر زاده مقدم و امان اله رشیدی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان ابراهیم عسگر زاده مقدم و امان اله رشیدی به موجب
لوایح تقدیمی اعلام کرده اند که شعب 24 و 27 دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به
دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق حالت اشتغال از تاریخ تصویب قانون،
آراء متعارض صادر کرده اند و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را
خواستار شده اند.
خلاصه آراء به شرح زیر است:


الف: شعبه 24 دیوان عدالت اداری
در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900081909 با موضوع دادخواست آقای مهدی خلیلی به
طرفیت سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حق و حقوق
معوقه از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال با توجه به جدول حقوقی سپاه پاسداران، به
موجب دادنامه شماره 8909970902400660- 19/8/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی
مبادرت کرده است:
اساس استحقاق و خواسته شاکی پرونده نسبت به حقوق و معوقه های
موضوع حالت اشتغال وی از تاریخ تصویب قانون مربوطه ( 30/6/1372) موجه و بر این اساس
حکم به وارد بودن شکایت صادر می شود. ولیکن الزام بنیاد شهید به پرداخت آن به موجب
جدول حقوقی سپاه پاسداران مغایر تکالیف مقرر در تبصره یک قانون مذکور تلقی و محکوم
به رد است، حکم دیوان قطعی است.


ب: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به
پرونده شماره 9009980900010301 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم عسگر زاده مقدم به
طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و به خواسته الزام به پرداخت معوقه های
حالت اشتغال به موجب دادنامه شماره 9009970902700640- 22/4/1390 مفاداً به شرح
آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای ابراهیم عسگرزاده
مقدم به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت
معوقه حقوق حالت اشتغال جانبازی با دقت نظر وفق تبصره 2 ماده 2 قانون تسهیلات
استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مرجع صالح رسیدگی به
تقاضای تعیین درصد و یا هر مورد اختلاف در تشخیص و تطبیق جانبازی و نیز عدم اجرای
قانون مذکور، کمیسیون موضوع ماده 16 قانون موصوف است و هیأت عمومی دیوان نیز حسب
دادنامه شماره 256- 21/7/1381 هر گونه رسیدگی قابل طرح موضوع در کمیسیون ماده 16
قانون فوق الاشعار را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. لذا شکایت به کیفیت طرح شده
قابلیت پذیرش ندارد و به استناد مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد
دعوی صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.


ج: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی
به پرونده شماره 9009980900010035 با موضوع دادخواست آقای امان اله رشیدی به طرفیت
بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت معوقه های حالت اشتغال به
موجب دادنامه شماره 9009970902700642- 22/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی
مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای امان اله رشیدی به طرفیت بنیاد شهید و
امور ایثارگران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت معوقه حقوق حالت اشتغال
جانبازان از زمان استحقاق با دقت نظر وفق تبصره 2 ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و
اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تعیین
درصد و یا هر مورد اختلاف در تشخیص و تطبیق جانبازی و نیز عدم اجرای قانون مذکور،
کمیسیون موضوع ماده 16 قانون موصوف است و هیأت عمومی دیوان نیز حسب دادنامه شماره
256- 21/7/1381 هر گونه رسیدگی از قبیل طرح موضوع در کمیسیون ماده 16 قانون فوق
الاشعار فاقد وجاهت قانونی دانسته است. لذا شکایت به کیفیت طرح شده قابلیت پذیرش
ندارد و به استناد مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی صادر می
شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با
حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت
آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي
با توجه به این که شعبه 24 دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 8909970902400660-19/8/1389
پیش از رسیدگی به شکایت شاکی در کمیسیون موضوع ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و
اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374، به شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری
رسیدگی کرده است و شعبه 27 دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 9009970902700640
و 9009970902700642 – 22/4/1390، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع
شکایت و خواسته در کمیسیون مذکور صالح ندانسته است، تعارض محقق می باشد و با توجه
به احکام مقرر در تبصره ذیل بند 5 از ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی
جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و ماده 16 قانون مذکور که رسیدگی به شکایات
جانبازان از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قانونی می داند،
بنابراین رسیدگی به این شکایات در ابتدا باید در کمیسیون ماده 16 قانون پیش گفته
طرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان
عدالت اداری است. بنا به مراتب آراء شعبه 27 دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این
معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده
43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد
مشابه لازم الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

به نقل از سایت دیوان عدالت اداری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط