ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ابطال دستورالعمل مربوط به عدم پذيرش سمت وکلاي پايه 2 قوه قضائيه در شعب ديوان

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 25 خرداد 1388 کلاسه پرونده: 446/87 شماره دادنامه: 88/252

موضوع رأی:  ابطال دستورالعمل مربوط به عدم پذيرش سمت وکلاي پايه 2 قوه قضائيه در شعب ديوان.

شاکی:  آقاي سيدمحمدهادي فرخنده.

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت دیوان عدالت اداری تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هيأت عمومي
در خصوص شکایت آقای سیدمحمدهادی فرخنده به طرفیت دیوان عدالت اداری طبق قسمت پایانی اصل 170 از قانون اساسی و بند یک ماده 19 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین، خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. علیهذا بنابه مراتب فوق مستنداً به مواد مارالذکر و ماده 39 از قانون مرقوم قرار رد درخواست شاکی را صادر و اعلام مي‎نماید./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

به نقل از سایت دیوان عدالت اداری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط