ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به ردیف های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ-30/2/1393 هیأت وزیران

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سایت حقوقی دادآور

تاریخ: 16 تیر 1393

کلاسه پرونده: 93/284

شماره دادنامه: 683

موضوع رأی: عمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
1392 نسبت به ردیف های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ-30/2/1393 هیأت
وزیران.

شاکی: .......................

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع:
اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت
به ردیف های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ-30/2/1393 هیأت
وزیران.
گردش کار: به موجب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ-30/2/1393 هیأت
وزیران، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1393 تعیین شده
است.
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل است:
" 4- تعرفه خدمات حرفه ای
داروسازان در بخش خصوصی در سال 1393 به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف- تعرفه خدمات
حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
برای داروسازان معادل شانزده هزار (16000)ریال در ساعات روز و نوزده هزار
(19000)ریال در ساعات شب و ایام تعطیل مصوب و در نسخ کمتر از (19000)ریال، هشت هزار
(8000)ریال می باشد.
ب- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه
(OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد، پانزده
درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف هشت هزار (8000)ریال تعیین می گردد."
رئیس
دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقرره مذکور، مغایر رأی شماره 199-3/3/1388
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.
متن رأی
شماره 199-3/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
" حکم مقرر
در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه
خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به این که وظایف و
مسؤولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمي
شود، بنابراین مصوبه شماره 71858/ت32319 ه‍ مورخ 9/12/1383 هیات وزیران که تکالیف
مسؤول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال
ارائه دارو ذی حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته
اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و با استناد به
قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال مي شود. "
در اجرای حکم
ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از معاون
امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، برای شرکت در جلسه 16/4/1393 هیأت
عمومی دعوت به عمل آمده است.
به موجب نامه شماره 40424-15/4/1393 معاون امور
حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مشاور معاون امور حقوقی دولت (حوزه
معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی، کارشناس دفتر حقوقی وزارت مذکور و یکی از کارشناسان شاخص های
درمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 16/4/1393 هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری شرکت کردند.
نمایندگان معرفی شده، با استناد به بند هـ ماده 38
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تعیین تعرفه خدمات سلامت
و همچنین حکم مقرر در بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی مصوب سال 1367 در تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی،
دارویی، بهزیستی .... به عنوان وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب
تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1393 را منطبق با مقررات اعلام
کردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ترکیب رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب
دیوان و همچنین با حضور نمایندگان معرفی شده و استماع اظهارات آنان پس از بحث و
بررسی، با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هيأت
عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت
عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره 199- 3/3/1388 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319هـ-9/12/1383 هیأت وزیران در تعیین
تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده 8 قانون بیمه
همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است، بنابراینرعايت
مفادرأیهیأتعمومی در مصوبات بعدیهیأت وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در
رديف هاي الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ- 30/2/1393 هیأت وزیران، با
تلقي تکالیف مسؤول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی ، تعرفه خدمات
حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی
شماره 199-3/3/1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً: بند 15 ماده 1
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر
تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی ، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت
عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد . ثالثاً : در بند هـ ماده 38
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد
اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و
تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی
یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی ، درمانی
محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست .ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد
اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است
در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است.
بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط