ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای دیوان عالی کشور

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
نقض رأی به علت تجزیه اقرار متهم
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
تاریخ رسیدگی : 18/9/80

مرجع رسیدگی شعبه 31 دیوان عالی كشور

رأی دیوان عالی کشور :

دادگاه اقرار متهم در دادگاه مبنی بر اخذ 000/500/3 تومان(رشوه) را با جمع قرائن دیگر مبنای علم خود قرار داده و بزه كاری وی را احراز كرده است . در حالی كه متهم دریافت این مقدار را به عنوان قرض ذكر كرده و دادگاه در واقع اقرار وی را تجزیه كرده است . به توجه به مدافعات متهم و مدارك ابرازی ، رأی دادگاه با مدافعات وی و وكیل مدافع مطابقت ندارد ،اعتراض را وارد دانسته ، دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه نظامی یك محول می نماید .

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط