ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای (شرط اعمال حق ارتفاق)

در . ارسال به آرای منتخب

اعمال حق ارتفاق مستلزم تثبیت آن است. به‌عبارت‌ دیگر در فرض استقرار اصل حق ارتفاق، اعمال آن مستلزم معاینه و تمییز (حد و رسم منطقی) کمیت و کیفیت حقوق ارتفاقی در ملک غیر بوده و باید عنوان حق ارتفاقی کاملاً مشخص باشد

تاریخ رای نهایی: 1392/10/17
شماره رای نهایی: 9209970908100313

رای دیوان(بخش نخست رای)

فرجام‌خواهی آقای م.ح. به ولایت آقای س.ح. و به وکالت آقای ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 00850ـ91 مورخ 12/9/1391 شعبه پنجم محاکم عمومی حقوقی همدان اجمالاً وارد است.
اولاً ـ اعمال حق ارتفاق مستلزم تثبیت و فراغ آن است اصل حقوق ارتفاقی علی‌فرض استقرار آن مستلزم معاینه و تمییز (حد و رسم منطقی) کمیت و کیفیت حقوق ارتفاقی در ملک غیراست در این پرونده علاوه بر لزوم فراغ رسمی اصل حق ارتفاقی مستلزم خلاصه‌نویسی و اتخاذ تصمیم عنوان و استخدام لفظی که در حقوق ارتفاقی مفروض شده، می‌باشد؛ باید معلوم می‌شد عنوان حقوق ارتفاقی چیست آیا مجرداً نورگیر است یا پنجره است آیا ایجاد چنین حقی منوط به سمت حیاط بوده است یا عنوان دیگری است مادام که در خصوص اصل عنوان حقوق ارتفاقی محل مناقشه است، ترتیب حکم بدان صائب نیست با اینکه حسب موازین حقوقی و اصول شهرسازی و مبانی عرفی در علائم حقیقت و مجاز (تبادر صحت حمل و سلب صحت حمل) مؤثر و نافذ در مقام است اگراستخدام نورگیر است ملازمه با این ندارد که در اضلاع (دیوارها) ‌ایجاد شود بلکه می‌تواند در سقف هم‌ایجاد شود اگر پنجره است مصداق ابعاد پنجره با مصداق ابعاد درب متمایز است و منوط به‌اش راف نیست لذا پنجره در دیواره‌ها ایجاد می‌شود لکن از کف محل‌ایجاد نمی‌شود (نفی اشرافیت) مضافاً جهت‌ این حق به سمت ملک طرف است (اطلاق) و یا به سمت حیاط ‌طرف است (مقید) بدین جهت لازم است که در جهات ذیل تمهید و تحقیق و اقدام شود:

الف ـ مطالبه پرونده ثبتی به همراه نماینده خبره اعزامی از ثبت با سبق اطلاع جهت تدارک در خصوص استفصال موضوع.
ب‌ ـ انعقاد اجلاس دادرسی با حضور متداعیین و نماینده ثبت وجود پرونده ثبتی
ج ـ خارج‌نویسی دقیق از عناوین حقوق ارتفاقی منعکس از پرونده ثبتی و رفع ابهام متداعیین طی سؤالات از نماینده ثبت و انعکاس آن در برگ صورت‌مجلس د ـ معلوم داشتن عنوان حق ارتفاقی (نورگیر ،پنجره) و سمت و سویی که این حق ایجادشده (سقف ،دیوار، به سمت حیاط، به سمت کجا) پس از ملاحظه پرونده ثبتی توسط متداعیین یا وکلای ایشان و با حضور نماینده ثبت و اعمال نظارت دادگاه.
هـ اخذ تصویر مصدق از پرونده‌های ثبتی در قسمت‌هایی موردقبول و یا مورد تعرض هر یک از اصحاب دعوی و ضبط در پرونده امر باهدف تمییز قضایی
و ـ اخذ توضیح از نماینده ثبت آیا محل متنازع‌ٌفیه قبلاً تحت پلاک واحدی و بنام شخص واحدی بوده و سازنده ملک ( خواهان‌ها، فرجام‌خواندگان) همان مالک مشترک محل هم‌جوار متنازعٌ‌فیه است یا خیر و همان ملک سازنده درخواست صورت‌مجلس تفکیکی نموده و یا آنکه مالک سازنده ملک خواهان‌ها با مالک ملک هم‌جوار (خوانده بدوی ـ فرجام‌خواه فعلی) یک مالک واحدی نبودند مستند موجود در پرونده ثبتی چیست تاریخ‌های درخواست‌ها و انتقالات درخواست‌ها و انتقالات مؤثر در مقام است مذکور شود معلوم دارند پس از ساخت ملک خواهان‌های بدوی (من‌له‌الحق) به‌وسیله مالک هم‌جوار ملکی (خوانده بدوی و یا قائم‌مقام مسبوق وی) (من علیه‌الحق) این حق ارتفاقی پذیرفته‌شده است یا خیر به‌عبارت‌دیگر حق ارتفاقی بعد از تأسیس و استقرار در محل ملکی خواهان‌های بدوی را خوانده بدوی (یا قائم‌مقام مسبوق وی) پذیرفته است و یا اینکه حق ارتفاقی قبل از احداث بنای ملک (خواهان‌های بدوی ـ فرجام‌خواندگان) ‌ایجاد حق شده سپس این حق مورد اعمال واقع‌شده است در این صورت اخیر چه زمانی فی‌مابین استقرار حق ارتفاقی در ملک ساخته‌شده خواهان‌ها با ملک جدیدالاحداث خوانده (فرجام‌خواه فعلی) است در این فاصله ملک به نام چه کسی بوده است (در این خصوص نماینده ثبت و متداعیین با ذکر مستند پاسخ دهند و محل مناقشه آنان در این خصوص در اجلاس رسیدگی مورد رسیدگی قرار گیرد)
ثانیاً ـ مالک ایجادکننده چنین حقی به عنوان مطلع دعوت و استفصال موضوع شده که آیا منشأ حق ارتفاقی نموده یا خیر و اگر ایجاد حق منشأ ارتفاقی نموده تاریخ ایجاد حق منشأ چه زمانی بوده و آیا در آن زمان معیت مالکیت او ملک هم‌جوار را داشته است یا خیر (در جریان تحقیق از مالک ایجادکننده متداعیین هرگونه سؤالات مؤثر در این خصوص را دارند مطرح مطلع که مالک مسبوق بوده پاسخ دهند ‌آیا درخواست احداث بنا و یا تجدید بنا دو ملک هم‌جوار به‌وسیله او در آن زمان معیت مالکیت او بوده است یا خیر در خصوص نورگیر ،پنجره ، جهت حیاط از مطلع استفصال شود...

بخش پایانی رای

ثالثاً ـ با صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و در معیت کارشناس منتخب وضعیت سابق و لاحق وضعیت موجود از داخل و بیرون هر دو ملک هم‌جوار از حیث زمان ساخت، زمان ایجاد (اعمال حق ارتفاقی مفروض) و چگونگی آن ضمن توصیف لازم و خالی از ابهام معلوم دارند جهت بهره‌برداری از حقوق ارتفاقی با چه موانع ساختمانی (حائل) و با چه تمهیدات (از حیث سازه یا تخریب) در ملک (خوانده بدوی) مواجه خواهند شد این قسمت از سازه مانع ایجادکننده جهت استیفای حقوق ارتفاقی مفروض پس از ثبت دادخواست ایجادشده و یا قبل از دادخواهی به بقعه ساخت رسیده است در معاینه محلی آیا امکان اجتماع استیفای از حقوق ارتفاقی مفروض منوط و موقوف بر تخریب ساختمان (خوانده بدوی) است (اعمال قاعده لا ضرر و لاضرار فی الاسلام) و یا آنکه استیفای حق ارتفاقی مفروض بدون ایجاد ورود خسارت فعلی (صرف‌نظر از ایجادکننده آن) ممکن به وقوع آن است (در همین خصوص نیز از کارشناس اخذ توضیح شوند) توجهاً به اعمال حق ثالث (اعمال حقوق ارتفاقی) نمی‌تواند اعمال مالکانه دارنده ملکی را ضایع کند مگر در حد پذیرش حق (عذر) الضرورات تتقدر بقدرها (تحریر المجله مرحوم کاشف الغطاء ج اول ص 25) و الضرر یدفع بقدر الامکان (همان مأخذ ص27) کارشناس در نظریه تکمیلی و استیفاصی و استفصالی خود کمترین بار خسارت و یا انتفای خسارت به هر یک از طرفین را حسب قاعده (الجمع مهما امکن) و در مقام رفع ضرر طرفین با ذکر کیفیات فنی و مهندسی که مضر به اساس اعمال حق مالکانه ملک من علیه الحق، در این مقام خوانده بدوی و فرجام‌خواهی فعلی) نباشد و مضر به اساس بنای (سازه) ‌ایجادشده نباشد ابراز دارند و مقادیر اعمال حق متضمن ورود خسارت به‌طرف مقابل برآورد شود و چه اثرات سویی در ملک فرجام‌خواه دارد.
رابعاً ـ اعمال حق ارتفاقی در مناطق شهری منوط به الزامات ضوابط شهرسازی است مادام که حق با حکم درآمیزد مجالی جهت اعمال حق در برابر حکم نمی‌ماند (سلب حق با حکم است) معلوم دارند از طریق استعلام از شهرداری واحد شهرسازی و یا واحدی در شهرداری که مسئول تشخیص اعمال ضوابط شهرسازی است با معاینه محل مذکور و پیشینه پرونده ملکی و کمیسیون ماده صد شهرداری الف ـ آیا وضع موجود مورد ملاحظه موافق اصول شهرسازی بوده یا شهرداری در زمان ایجاد آن مخالفت نموده است
ب ـ متقاضی ایجاد حقوق ارتفاقی در پرونده ملکی در ملک هم‌جوار شخص واحدی بوده‌اند در سوابق شهرداری با ذکر تاریخ و شماره ثبت چه مدارکی در این خصوص موجود است
ج ـ آرای قطعی کمیسیون ماده صد آیا در خصوص بلندمرتبه‌سازی است (که مؤثر در مقام نیست) و یا در خصوص تعبیه روزنه‌های فعلی است و یا در خصوص سطح اشغال در طبقات است (که مؤثر در مقام است) ضمن مطالبه مصدق آراء کمیسیون ماده صد شهرداری (قطعی شده) تبعات آن را پس از قطعیت نیز اعلام دارند متداعیین پرونده در نفی و اثبات رأی کمیسیون ماده صد شهرداری مدعیات و ادلّه ایشان چیست آیا حکمی‌‌ مبنی بر انسداد و یا اصلاح و یا تصحیح از کمیسیون ماده صد شهرداری صادرشده است (یا محاکم دادگستری) درصورتی‌که پاسخ‌های شهرداری محل مناقشه داشته باشد پرونده ملکی شهرداری به همراه نماینده رسمی و خبره شهرداری در اجلاس دادرسی با حضور متداعیین فراخوانده شود و محل مناقشه از قبل جهت تدارک در پاسخ قانونی و موجّه به اطلاع شهرداری برسد. خامساً ـ در خصوص دوام الف ـ آیا حقوق ارتفاقی اذن محض بوده و یا اذن مرکب با توجه به تبعات آن و عدم امکان عدول در اذن مرکب و امکان عدول و رجوع در اذن محض در اجلاس دادرسی طرفین استیضاح شوند و از مالک زمان ایجاد به عنوان مطلع نیز تحقیق شود
ب ـ با توجه به لایحه قانونی رفع تجاوز از املاک هم‌جوار ملکی مصوب شورای انقلاب اسلامی از کارشناس و نماینده ثبت و متداعیین اخذ استفصال شده متعاقب آن در ثانی تأسیس رأی نمایند.
بنا به جهات مرقوم رأی فرجام‌خواسته قابل‌تأیید نبوده در وضع فعلی به استناد بند 2 و 3 و 5 ماده 371 ق.آ.د.م. ‌با نقض رأی فرجام‌خواسته به همان مرجع اعاده تا متعاقب تمهیدات مورد خواسته به تجویز بند الف مواد 401 و 405 ق.آ.د.م. در ثانی مبادرت به تأسیس رأی نماید.

رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط