ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای( موارد حصری ابطال رأی داوری)

در . ارسال به آرای منتخب

ابطال رأی داوری صرفاً در حدود موارد احصا‌شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل پذیرش است و چنان‌چه دلیلی بر صدور رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق ارائه نشود، دعوی رد می‌شود

شماره دادنامه: 159
تاریخ صدور رای: 91/3/31

رای بدوی قطعی

در خصوص دعوی شرکت ش. (سهامی خاص) به مدیریت عاملی م.ی. با وکالت آقایان م.ط. فرزند ع.، ج.الف. فرزند الف. به طرفیت م.س. فرزند ح. به‌ خواسته اعتراض به رأی داوری مورخ 3/11/87 موضوع پرونده کلاسه 7 8/89/1061 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران و صدور حکم به بطلان رأی داوری و توقف رأی داوری مقوم به 000/001/5 تومان. دادگاه نظر به‌اینکه موارد بطلان رأی داوری در ماده 489 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، احصاشده در محاکم قضایی، الزاماً ادعای متقاضی بطلان رأی داوری را در قالب موارد مندرج در قانون مذکور مورد بررسی قرار می‌دهند که در مانحن‌فیه دلیل و مدرکی که مثبت بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داور یا مخالفت رأی داور مرضی‌الطرفین به قوانین موجد حق باشد، ارائه نشده است، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط