ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین)

در . ارسال به آرای منتخب

درصورتی‌که دعوای الزام به تمکین زوج به دلیل احراز خوف ضرر جانی برای زوجه محکوم به بطلان گردد، پذیرش دعوای جدید الزام به تمکین منوط به احراز رفع خوف ضرر جانی است

 

تاریخ رای: 1392/9/2
شماره رای: 9201519

رای بدوی (قطعی)

در خصوص دادخواست آقای م.س. فرزند ف. به‌طرفیت خانم ف.ن. با وکالت آقای ح.م. به‌ خواسته الزام خوانده به تمکین با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 11902 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و نظر به اینکه وکیل خوانده علت عدم تمکین موکله خود را ایراد ضرب جرح عمدی خواهان وعدم امنیت جانی وی اعلام نموده و صدور دادنامه شماره1621 کلاسه 8/91 صادر از سوی همین شعبه که دادخواست الزام به تمکین خواهان به همین لحاظ حکم به بطلان صادر گردیده و عدم وجود دلیلی که موجب رفع خوف ضرر جانی خوانده باشد با این وصف دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستنداً به ماده 1114 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض و رسیدگی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمد لو

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط