ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(اصل همبستگی عوضین در عقود معوض)

در . ارسال به آرای منتخب

در صورتی می‌توان در یک قرارداد معوض الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی درخواست کرد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد، زیرا تعهدات طرفین، متقابل است

 

تاریخ رای نهایی: 1393/02/14
شماره رای نهایی: 9309970220800101

رای بدوی

دعوی خانم م.ی. به‌طرفیت آقای ه.الف. الزام خوانده به فک رهن بانک پ. و سپس تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان طبقه سوم با پارکینگ و انباری جزء پلاک ثبتی شماره 1485 و 1484/114 بخش 12 تهران و مطالبه مبلغ 000/000/88 ریال خسارت تأخیر تنظیم سند از تاریخ 30/7/1391 لغایت 26/1/1392 و از تاریخ 26/1/92 الی زمان صدور حکم روزانه مبلغ 000/500 ریال و مطالبه 000/500/19 ریال خسارت تأخیر تحویل مبیع از تاریخ 30/2/91 الی 7/5/91 با احتساب هزینه دادرسی می‌باشد و دعوی تقابل ه.الف. با وکالت آقای الف.ص. به‌طرفیت خانم م.ی. مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ 000/000/148 ریال و مطالبه 000/600/29 ریال بابت خسارت قرارداد پیش‌فروش مورخ 13/2/90 با احتساب خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل می‌باشد که با توجه به اینکه وکیل خوانده دعوی اصلی اصالت قرارداد پیش‌فروش شماره 100142 را پذیرفته ولی مدعی شده است که به لحاظ عدم پرداخت مابقی ثمن معامله موکل او نسبت به انتقال سند اقدام نکرده است که خواهان دعوی اصلی با استماع مدافعات وکیل مدعی علیه آمادگی خود را برای پرداخت الباقی ثمن معامله به مبلغ 000/000/148 ریال اظهار کرد به‌این‌ترتیب تحقق عقد بیع بین طرفین محرز و مسلم است که با توجه به اینکه مالکیت مدعی علیه دعوی اصلی نسبت به محل مورد نزاع مطابق نامه شماره 2139 مورخ 27/1/92 اداره ثبت شهرری ثابت است و بیع مزبور مغایرتی هم با موازین قانونی ندارد علی‌هذا دادگاه به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی حکم به الزام خوانده دعوی اصلی را به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال بنام خواهان با پرداخت خسارت تأخیر تنظیم سند از تاریخ 30/7/91 الی 26/1/92 به مبلغ 000/000/88 ریال و همچنین خسارت تأخیر تحویل مبیع از تاریخ 30/2/91 الی 7/5/91 به مبلغ 000/500/19 ریال طبق بند 6-9 قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل نیز خریدار آپارتمان مذکور محکوم است به پرداخت مبلغ 000/000/148 ریال بابت مابقی ثمن معامله و پرداخت مبلغ 000/600/29 ریال بابت خسارت مندرج در بند 10-6 قرارداد پیش‌فروش طرفین و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان دعوی تقابل را صادر و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری
رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00485 مورخ 31/6/92 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت‌ها که به صدور حکم بر محکومیت خانم م.ی. به پرداخت/000/600/29 ریال بابت خسارت مندرج در بند 10-6 قرارداد پیش‌فروش مورخ 13/2/90 با احتساب خسارات دادرسی و همچنین محکومیت آقای ه.الف. به پرداخت خسارت تأخیر تنظیم سند از تاریخ 30/7/91 الی 26/1/92 به مبلغ 000/000/88 ریال و خسارت تأخیر تحویل مبیع از تاریخ 30/2/91 الی 7/5/91 به مبلغ 000/500/19 ریال طبق بند 6-9 قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی اشعار دارد و مورد تجدیدنظرخواهی طرفین قرارگرفته است مخالف موازین قانونی است و متضمن جهت موجه در نقض می‌باشد زیرا طرفین تعهدات خود را در مواعد مقرر به‌موقع اجرا نگذاشته‌اند و در صورتی می‌توان الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی درخواست کرد که خود به تعهدات خود عمل کرده باشد و تعهدات طرفین و متقابل می‌باشد گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ... شهرری متضمن انجام تعهدات خانم ی. مبنی بر تهیه و تدارک دیون تتمه ثمن معامله نمی‌باشد توافقات مذکور در ظهر قرارداد نیز حکایت از عدم انجام تعهدات در موعد مقرر می‌باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی طرفین را در این قسمت وارد تشخیص به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ موذن

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط