ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(مصادیق عسروحرج زوجه)

در . ارسال به آرای منتخب

ضعف رابطه جنسی ازسوی زوج، بذل مقدار زیادی از مهریه، مفارقت جسمانی طولانی و فرزنددار نشدن به مدت طولانی دلالت بر تحقق عسروحرج زوجه دارد و می تواند مبنایی برای درخواست طلاق از طرف وی باشد

 

تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
شماره رای نهایی: 920970224000729

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی الف.ص. با وکالت م.خ. به‌طرفیت ح.ز. نسبت به دادنامه شماره 0087 مورخه 31/1/92 در پرونده کلاسه 00878 صادره از شعبه 267 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر گردید. وکیل تجدیدنظرخواه بیان داشت، زوجه معقوده مدعیست زوج به‌عمل تکلیف زناشویی با اشکال مواجه است و زوجه کلیه حقوق مالی و مهریه خویش را به استثناء پانزده قطعه سکه بهار آزادی در قبال طلاق بذل می‌نماید. نظر به ملاحظه محتویات پرونده، به دلائل زیر، اعتراض تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته. با عنایت به اظهارات زوجین 10/3/91 و ملاحظه نظریه پزشک قانونی در صفحه 91 ضمیمه گردیده که گویای آن است شواهدی از زود انزالی در زوج موجود است که به شرط درمان مناسب توسط روان پزشک و همکاری زوجه درمان قابل معالجه است و اینکه سال زمان عقد 1387 بوده، زوجه ادعایی را مطرح نموده که با نظریه پزشک قانونی اقرب می‌باشد و امور باطنی غیر از زوجین اطلاع ندارند. این چنین موارد حیا اجازه نمی‌دهد مطرح شود. در زمان مطرح شدن با عسرت زوجه هماهنگی دارد. علی‌الخصوص بذل پانصد قطعه سکه بهار آزادی در قبال طلاق از طرف زوجه، منهای 15 قطعه سکه بهار آزادی که حکایت از استیصال زوجه داشته و همچنین مفارقت سه سال زوجین که در واقع مفارقت (طلاق) عاطفی تحقق یافته و زوجین فاقد فرزند می‌باشند و استمرار این وضعیت زوجه را در عسروحرج قرار می‌دهد. ضمن وارد دانستن تجدیدنظر خواهی، لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر، مستنداً به مواد 358 ق آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد 32 و 33 قانون حمایت خانواده، ضروری است ضمن صدور حکم طلاق برابر ماده 1130 قانون مدنی، زوج مکلف است به طلاق زوجه می‌باشد. با رعایت ماده 32 و 33 قانون حمایت خانواده، نوع طلاق بائن، قضایی، عده آن سه طهراست و اعتبار گواهی شش ماه پس از قطعیت رأی فرجام‌خواهی است. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط