ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای( جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی)

در . ارسال به آرای منتخب

چنانچه دادگاه احرازکند که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی (مرحله تجدیدنظر) واهی اقامه شده، با وحدت ملاک تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اعسار را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی محکوم می‌کند

تاریخ رای نهایی: 1391/2/31
شماره رای نهایی: 0132

رای بدوی(قطعی)

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ب.ب. با وکالت خانم ف.ف. به طرفیت آقای ق.الف. به‌ خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر به مبلغ 000/740/11 ریال با استناد به شهادت دو نفر گواه مسجلین استشهادیه محلی تقدیمی. با عنایت به مندرجات اوراق و محتویات پرونده، امر و سیر جریان دادرسی از زمان تشکیل پرونده که نزدیک به پنج سال منقضی شده و با امعان نظر در اظهارات شهود تعرفه‌ای منعکسه در اوراق استطلاع و مندرجات لایحه دفاعی خوانده اعسار و مدنظر قرار دادن پیشینه و نوع فعالیت خواهان که دارای کارخانه تولید بستنی است و هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مبنی بر اثبات ادعای اعسار و یا مسدود بودن حساب‌های بانکی مشارٌالیه غیر از ادعای گواهان که به‌صورت کلی‌گویی بوده و فاقد ارزش قضایی [است] و محکمه پسند نبوده و به نظر دادگاه هدف خواهان جز اطاله دادرسی و تضییع حقوق خوانده محکومٌ‌له نبوده و نیست؛ لذا ضمن پذیرش دفاعیات خوانده و عدم پذیرش اظهارات گواهان تعرفه [شده] خواهان و رد اظهارات وکیل مشارٌالیه، مستنداً به مفهوم مخالف مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اعسار ضمن صدور حکم به بطلان دعوای اعسار و احراز ملائت مشارٌالیه برای تأدیه هزینه دادرسی، مستنداً به تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اعسار را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط