ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

هرگاه موعد حضور طرفین قرارداد انتقال مال غیرمنقول در دفترخانه اسناد رسمی به‌دلیل قوه قهریه (آلودگی هوا) تعطیل رسمی گردد، اولین روز اداری بعدی موعد محسوب و متعهد باید جهت انجام تعهد در آن روز در دفتر اسناد رسمی حاضر شود
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

تاریخ رای نهایی: 1392/09/23
شماره رای نهایی: 9209970222801006


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ط. به‌طرفیت 1ـ م.ع. 2ـ م.ع. 3ـ م.ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00949 مورخ 27/10/1391 صادره از شعبه محترم 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 00660 که به‌موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه(خواهان نخستین) به خواسته مطالبه وجه التزام به شرح مندرج در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به اینکه به‌موجب بند 4ـ 1 قرارداد مورخه 9/5/89 مقرر گردیده از تاریخ 10/9/1389 که طرفین جهت تنظیم سند در دفترخانه حضور پیدا نمایند و گواهی عدم حضور صادره از ناحیه سردفتر در تاریخ مقرر ثبت تخلف هر یک از طرفین می‌باشد و ایضاً دربند 7ـ 6 قرارداد موصوف وجه التزام روزانه مبلغ یک‌میلیون ریال تعیین گردیده و به‌موجب گواهی شماره 932 مورخ 13/9/1389 صادره از ناحیه سردفتر دفترخانه .... تهران به لحاظ آلودگی هوا روزهای 10 و 11/9/1389 (چهارشنبه و پنجشنبه را دولت تعطیل اعلام کرده بود و جمعه نیز تعطیل رسمی می‌باشد و تجدیدنظرخواه(خریدار) در روز شنبه مورخ 13/9/1389 جهت تنظیم سند در دفترخانه حضور پیداکرده بود و تجدیدنظر خواندگان (فروشندگان پلاک مورد تنازع حضور پیدا نکرده‌اند و با عنایت به اینکه تعطیلی روز مقرر (چهارشنبه) از ناحیه دولت و خارج از اداره طرفین بوده و موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواه نمی‌گردد و تجدیدنظر خواندگان نیز علی‌رغم تبادل لوایح و استحضار از تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه لایحه دفاعیه‌ای به دادگاه ارسال ننموده‌اند که این امر مبین تمکین آنان از تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه معترض‌عنه می‌باشد، با توجه به‌مراتب مذکور دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص به استناد فراز اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان روزانه به پرداخت یک‌میلیون ریال بابت وجه التزام در حق تجدیدنظرخواه(خواهان نخستین) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موحدی ـ نامدار

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط