ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک در راستای اجرای حکم، سند رسمی محسوب شده و دارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی (در جریان مزایده و اجرای حکم) تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

تاریخ رای نهایی: 1393/04/14
شماره رای نهایی: 9309970223500289

رای قطعی دادگاه نخستین

در خصوص واخواهی خانم م. م. با وکالت خانم ف.س. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت اقای ف.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 920638 تاریخ 20/7/1392 این شعبه که به موجب آن واخواه به خلع ید از سهم مالکیت خوانده در یکدستگاه آپارتمان طبقه اول احداث شده در ملک پلاک ثبتی ... محکوم گردیده است که اجمال واخواهی وکیل واخواه این است که ملک در مزایده به واخوانده واگذار شده است اما سند رسمی مالکیت هنوز نسبت به آن تنظیم نشده است و خلع ید از مال غیر منقول فرع بر مالکیت بوده و قبل از اثبات مالکیت و ثبت ان در اداره ثبت، دعوی خلع ید قابل استماع نمی باشد دادگاه با توجه به اینکه اقای ح.م. همسر واخواه به موجب دادنامه قطعی شماره 890596 تاریخ 16/10/1387 این دادگاه به پرداخت مبلغ پانصد میلیون با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 31/2/1387 در حق واخوانده محکوم گردیده است و پس از صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی واخواه به عنوان همسر محکوم علیه طوعاً و با رضایت کامل به موجب درخواست و لایحه شماره 22/12/1389 ملک موضوع دعوی به اجرای احکام معرفی و تقاضای توقیف و فروش آپارتمان مذکور جهت وصول محکوم به را نموده است و محکوم علیه نیز به موجب لایحه تاریخ 22/2/1389 با آن موافقت نموده است و به شرح پرونده اجرای کلاسه 89/12/ج مقدار یک دانگ و نود و چهارصدم از یک دانگ ملک مذکور پس از انجام کارشناسی و جری اقدامات قانونی و برگزاری مزایده به جهت عدم وجود هیچ خریداری، توسط محکوم له (واخوانده) بابت مطالبات خود قبول گردیده است وبا التفات به اینکه مطابق مقررات قانونی اجرا ی احکام مدنی در مزایده تاریخ 15/6/1391 ملک موضوع دعوی در قبال مطالبات واخوانده به ایشان واگذار گردیده است و به تاریخ 7/9/1391 دستور تملیک ان به نام واخوانده صادر گردیده است و به جهت اینکه ملک فاقد صورتمجلس تفکیکی بوده است امکان تنظیم سند رسمی به نام واخوانده تا کنون مقدور نگردیده است بنابراین با التفات به اینکه ملک با رعایت تمام شرایط و مقررات قانونی و از طریق مزایده و به طریق قضایی به خوانده واگذار گردیده است و صورتجلسه و مزایده و سایر تصمیمات دادگاه در خصوص واگذاری ملک به واخوانده مطابق ماده 1287 سند رسمی می باشد و دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک به واخوانده نیز مطابق مقررات مذکور سند رسمی محسوب شده ودارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید نظریات شماره 71727 تاریخ 15/2/80 و 713478 تاریخ 11/4/79و716652 تاریخ 22/10/79 موید همین عقیده می باشد و با عنایت به این که واخواه از تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی خودداری نموده و از تحویل آن به واخواه امتناع می نماید و نیز مانع واخوانده در استفاده از ملک گردیده است بنابراین واخوانده چاره ای جز در اقامه دعوی خلع ید ندیده است براین پایه دادگاه با رد دفاعیات واخواهی وکیل واخواه ، حکم بر رد واخواهی و تأیید دادنامه واخواسته صادر مینماید رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

ریس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط