ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه)

در . ارسال به آرای منتخب

در صورتی که لزوم اخذ توضیح در اخطاریه خواهان قید نشده باشد،عدم حضور خواهان از موارد ابطال دادخواست نمی‌باشد

تاریخ رای نهایی: 1391/07/30
شماره رای نهایی: 9109970223201000

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز. با وکالت آقایان ن.ن. و ج.م. به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره 00330 مورخ 18/5/91 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه وجه چک شماره 842622 به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه قرار ابطال دادخواست صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه استناد دادگاه محترم بدوی در صدور قرار تجدیدنظرخواسته ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی است که این ماده هیچ‌گونه زمینه انطباق با موضوع را ندارد.
زیرا اولاً مورد اخذ توضیح در اخطاریه خواهان‌های بدوی قید نشده و در تصمیم دادگاه بدوی نیز اشاره به اخذ توضیح نشده است
ثانیاً بر فرض اینکه راجع به مفاد لایحه تقدیمی از سوی تجدیدنظرخوانده (خوانده بدوی) اخذ توضیحی از خواهان بدوی ضرورت داشته باشد، بایستی با ذکر دقیق مورد اخذ توضیح از طریق اخطاریه و یا حضوراً به وکلای خواهان بدوی ابلاغ تا در صورت عدم حضور آنان در وقت مقرر، موجبات اعمال ماده مرقوم فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری – عطارد

برگرفته از سایت بانک داده آرا

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط