ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل)

در . ارسال به آرای منتخب

صدور قرار ردّ دعوی اصلی هیچ ملازمه‌ای با صدور قرار ردّ دعوی تقابل نداشته و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط قانونی در رسیدگی ماهوی، به دعوای تقابل رسیدگی ماهیتی نماید
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

تاریخ رای نهایی: 1393/01/18
شماره رای نهایی: 9309970221000029


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.م. و ع.ر. به وکالت از پ.خ. و پ.خ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 586-19/8/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوای تقابل صادرشده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا دعوای تقابل با خواسته ابطال سند رسمی شماره 1464-24/2/92 مستقلاً قابلیت رسیدگی داشته و اتخاذ تصمیم در پرونده اصلی با خواسته خلع ید مشاعی که مواجه با قرار ردّ دعوا شده مؤثر در دعوای ابطال سند رسمی نمی‌باشد و دادگاه تکلیف داشته به دعوای تقابل مستقلاً رسیدگی و با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار ردّ دعوای تقابل به لحاظ صدور قرار ردّ دعوای اصلی صحیح به نظر نمی‌رسد. لذا مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در این خصوص عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

برگرفته از سایت بانک داده آرا

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط