ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث)

در . ارسال به آرای منتخب

دعوای اعتراض ثالث باید به‌طرفیت محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه رأی مورد اعتراض طرح شود، در غیر این صورت، قابل استماع نخواهد بود.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
تاریخ رای نهایی: 1392/12/25
شماره رای نهایی: 9209970221000700

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست آقای س.الف. به وکالت از م.الف. به‌طرفیت 1- م.ت. 2- خ.ر. 3- ط. الف. 4- ز.الف. 5- ک.الف. 6-ح. الف. 7- ق.الف. و دادخواست مجدد نامبرده به‌طرفیت وراث حین‌الفوت خوانده ردیف اول مرحوم م.ت. به اسامی 1- ع.ت. 2-الف.ت. 3-الف.ت. 4-الف.ت. 5- ف.ت. 6-ک.ت. 7- ف.ت. 8- ص.م. با خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 516-22/3/90 صادره از این دادگاه، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از اینکه اعتراض معترض ثالث از نوع اعتراض اصلی موضوع بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و به اشتباه در شرح دادخواست‌های تقدیمی اعتراض طاری ذکر گردیده و قطع‌نظر از صحت‌وسقم ادعای معترض ثالث، نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 420 قانون یادشده، اعتراض ثالث باید به‌طرفیت محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه رأی مورد اعتراض طرح دادنامه شود که در مانحن‌فیه دعوای معترض ثالث به‌طرفیت احدی از محکومٌ‌لهم دادنامه مورد اعتراض بنام آقای ب.ر. فرزند ع. طرح و اقامه نگردیده، درنتیجه دعوای مطروحه، مطابق مقررات اقامه نشده و در وضع فعلی و بدون طرح به‌طرفیت تمام اصحاب دعوای منتهی به صدور دادنامه مورد اعتراض قابلیت استماع نداشته، دادگاه مستنداً به مواد 2و417و418و419و420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط