ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

در صورتی‌که سارق با اتومبیل سرقتی تصادف کند و موجب بروز خسارت شود به‌دلیل اینکه حادثه مذکور خارج از حیطه اختیار و اراده مالک واقع شده وی مسئولیتی در قبال زیان‌دیده ندارد.

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در صورتی‌که سارق با اتومبیل سرقتی تصادف کند و موجب بروز خسارت شود به‌دلیل اینکه حادثه مذکور خارج از حیطه اختیار و اراده مالک واقع شده وی مسئولیتی در قبال زیان‌دیده ندارد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای بدوی قطعی

در خصوص دعوی آقای م.ق. به‌طرفیت الف.ت. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تصادف نسبت به خودرو شماره . . . به مبلغ 77/000/000 ریال و خسارت دادرسی خواهان توضیح داده که خودرو خوانده توسط سارق سرقت و از اتوبان باقری تهران با خودروی بنده تصادف و سارق متواری می‌شود و مالک خودرو خوانده می‌باشد خوانده بابت سرقت خودروی خود شکایت کیفری نموده و در حال رسیدگی است سارق تاکنون شناسایی نگردیده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده (مالک خودرو) علی‌رغم ابلاغ قانونی در جلسه حاضر نشد و دفاعی معمولی نداشته است از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصادف صورت گرفته با اتومبیل خوانده خارج از حیطه اراده و قصد خوانده بوده و نامبرده هیچ‌گونه اطلاعی از تصادف نداشته و پرونده کیفری سرقت خودرو حسب اعلام خواهان در اداره آگاهی مطرح رسیدگی است و با توجه به اینکه در این موضوع قصور و تقصیری از ناحیه خوانده صورت نگرفته و دعوی به کیفیت حاضر به خوانده توجهی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی به‌طرفیت خوانده صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط