ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(مطالبه ما به تفاوت مهریه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای حکم)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در صورتی که مهریه زوجه وجه رایج باشد و پس از مطالبه و صدور حکم در مورد آن، زوجه با تأخیر حکم را اجرا کند، مستحق ما‌به‌تفاوت بین تاریخ صدور حکم و اجرای حکم نخواهد بود.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به طرفیت خانم ف.ع. نسبت به دادنامه شماره 1027 مورخه 10/7/91 صادره از شعبه 273 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مابه‌التفاوت مهریه نرخ روز در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است به دلیل اینکه تجدیدنظرخوانده شخصاً از وصول مهریه امتناع کرده و با در اختیار داشتن حکم دادگاه در سال 90 مبادرت به اجرای حکم نموده و بلافاصله در همان تاریخ تجدیدنظرخواه نیز مهریه را به حساب واریز نموده به حکایت صفحات 33 و 34 پرونده و نیز تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی خود به شماره 2556 مورخه 22/9/91 بالصراحه اعلام کرده پس از صدور رأی بدوی به مصلحت خانواده خود ندیدم و لذا از اجرای مفاد دادنامه خودداری کردم و در نتیجه تقصیری متوجه تجدیدنظرخواه نیست و لذا مطالبه ما به التفاوت با این توصیف وجاهت ندارد دادنامه مارالذکر مطابق قانون صادر نشده. دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستنداً به ماده 198 قانون مذکور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اصلی پرونده) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی - آل حبیب

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط