ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(اعتبار امر مختومه در دعوای طلاق)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در دعوای طلاق به‌ علت عسر و حرج، استناد دادگاه به اعتبار امر مختومه با عنایت به حادث بودن امر عسر و حرج، صحیح نیست
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.م. از دادنامه شماره 9101176 ـ 23/11/91 شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی قرچک که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه 9000725 قرار رد دعوی تصدیر گردیده است وارد است چرا که در باب درخواست طلاق، استناد دادگاه به اعتبار امر محکوم‌به با توجه به این‌که احراز عسر و حرج یک امر حادث بوده و رسیدگی قبلی مانعی برای رسیدگی بعدی فراهم نمی‌نماید با وارد دانستن اعتراض معترض مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن قرار معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ ارژنگی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط