ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(مصداق تشابه در علامت تجارتی)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
افزودن یک واژه به علامت ثبت شده سابق، مانع از صدق عنوان علامت مشابه نیست و ملاک در این خصوص گمراه شدن مشتریان در برخورد با دو علامت است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده 1- خانم ف.م. 2- خانم س.الف با وکالت آقای ف.ن. به طرفیت 1- خانم ژ.الف. 2- اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره 0171 مورخ 31/2/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدید‌نظر‌خواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته ابطال علامت تجاری ... به شماره ثبت ... مورخ 17/11/90 وضع استفاده از علامت ... به دلیل سبق استفاده مقدم و مستمر آنان و آراء قطعیت یافته، اجمالاً با این استدلال که الحاق کلمه ... به ... مانع وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان می‌باشد و محل استقرار فعالیت(آرایشگاه) طرفین متفاوت است، غیر ثابت تشخیص گردیده، حکم به رد دعوی (حکم به بطلان دعوی صحیح است) صادر شده است؛ در مرحله تجدیدنظر، با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه علامت ... و تجدیدنظرخوانده به تاریخ مؤخر علامت ... را به ثبت رسانده و هر علامت برای خدمات آرایشگاه زنانه و فعالیت طرفین در همان زمینه می‌باشد و از آنجا که ملاک اصلی در تشابه دو علامت، اشتباه مشتریان طرفین می‌باشد؛ دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده تا کارشناس منتخب با انجام تحقیقات میدانی از مشتریان دو آرایشگاه در این خصوص که اقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت و استفاده از علامت ... باعث اشتباه و گمراهی مشتریان می‌گردد یا خیر؟ اعلام نظر نماید. که مطابق نظریه کارشناس اولیه و نیز هیأت سه نفره کارشناسان که مخالفت نظریه آنان با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده و اعتراض مؤثری از سوی تجدیدنظرخوانده به عمل نیامده، شباهت دو علامت که جهت معرفی و عرضه خدمات یکسان می‌باشد در حدی است که می‌تواند موجبات اشتباه مشتریان خدمات مذکور که عامه بانوان هستند، حداقل در اولین مراجعه و قبل از کسب تجربه نسبت به کمیت یا کیفیت خدمات ارائه شده فراهم آورد. اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ‌عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد. زیرا با توجه به صدور حکم قطعی به ابطال ... و محکومیت تجدید‌نظر‌خوانده به منع استفاده از علامت ...، ثبت مؤخر علامت ... در جریان رسیدگی به دعوی سابق به لحاظ تشابه دو علامت و مشترک بودن فعالیت طرفین و گمراهی مشتریان آنان، با حق مکتسب تجدیدنظرخواهان‌ها مغایر بوده و قابل حمایت نمی‌باشد. فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض می‌گردد. آنگاه با توجه به استدلال مذکور، ادعای خواهان‌ها را وارد دانسته به استناد بند الف ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حکم به ابطال علامت تجاری ... و الزام خوانده به منع استفاده از علامت مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دوبحری - قیصری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط