ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(منوط شدن حکم الزام به تمکین به تهیه اثاث‌البیت متناسب)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
مشروط نمودن اجرای رای تمکین به تهیه مسکن از سوی زوج، صحیح نبوده بلکه دادگاه می‌بایست پس از احراز تهیه مسکن اقدام به اصدار رأی منجز در این باره نماید.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدید‌نظر‌خواهی ک.ح. با وکالت ب.و. و الف.الف. به‌طرفیت الف.ح. نسبت به دادنامه شماره00897 مورخ6/6/1392 در پرونده کلاسه00545صادره از شعبه249 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردید نظر به محتویات پرونده و اینکه به‌طور منجز صادر نگردیده حکم تمکین مشروط به مهیاکردن مسکن از ناحیه شوهر می‌‌باشد و با توجه به لوایح وکلا تجدیدنظرخواه ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به دلیل اینکه لازمه تمکین مهیا بودن مسکن می‌‌باشد نه اینکه مشروط به تهیه مسکن باشد بایستی اول مقدمات تمکین مهیا باشد سپس حکم به تمکین صادر نموده لذا مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و1107 قانون مدنی و اینکه دادنامه منجز نبوده مشروط صادر گردیده، ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط