ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(مطالبه وجه چک تضمین قرارداد)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
هرگاه در متن چک قید شده باشد: «بابت تضمین قرارداد فی‌مابین»، مطالبه وجه آن مستلزم احراز و اثبات تخلف صادرکننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت بر عهده مدعی است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به‌طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 242 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 656/472/47 تومان بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک پرداخت‌نشده به شماره 282553 مورخ 22/8/84 بانک تجارت به‌اضافه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادنامه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین در مرحله بدوی و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه که عمده آن دایر است بر تضمینی بودن چک و عدم قابلیت وصول آن قبل از اثبات تخلف شرکت خوانده و با عنایت به اینکه این دادگاه جلسه‌ای به‌منظور بررسی موضوع تشکیل و علی‌رغم ابلاغ وقت رسیدگی هیچ‌کدام از طرفین در جلسه حاضر نشده مع‌الوصف دادگاه اعتراض معترض را در این قسمت وارد دانسته و معتقد است به لحاظ اینکه در متن چک قیدشده بابت تضمین قرارداد فی‌مابین مطالبه وجه چک مستلزم احراز و اثبات تخلف صادرکننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت بر عهده مدعی می‌باشد و در مانحن‌فیه خواهان در دادخواست و لوایح متعاقب آن توضیحی نداده و در جلسه دادرسی در این مرحله نیز حاضر نشده علی‌ایحال دعوی خواهان با این کیفیت قابلیت استماع نداشته فلذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه اصدار یافته را نقض و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط