ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(اجرای استصحاب برای رد مال)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
چنانچه محکوم به رد مال دادخواست اعسار داده باشد، در مقام تردید در اینکه آیا اموال تحصیل شده ازید وی خارج شده است یاخیر، اصل استصحاب وجود اموال درید وی جاری می‌شود تا زمانی که دلیلی بر خروج اموال از ید وی اثبات گردد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی:1-ر.ع. 2-الف.ک. 3- غ.ل. 4-ز.ل. 5- ه.خ. 6- ن.ف. 7- م.ف. 8 - الف.ت. 9- م.الف. 10- م.ع. 11- ش.د. به طرفیت م.ه. نسبت به دادنامه شماره682 مورخ 22/7/91 صادره از شعبه1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محکوم‌ٌبه موضوع دادنامه شماره 327 مورخ 10/4/87 شعبه مزبور صادرگردیده است؛ لازم به توضیح است که حسب دادنامه اخیرآقای م.ه. به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال به شکات محکوم گردیده است. همین طور با توجه به مفاد دادخواست تجدیدنظر و مستندات پیوست و اینکه متعلق موضوع خواسته خواهان بدوی اعسار، از پرداخت وجوهی است که در جریان عمل مجرمانه از مالباختگان تحصیل و در اختیارگرفته است، حال در مقام تردید اینکه اموال تحصیل شده از ید وی خارج شده است یا خیر؟ اصل حاکم، استصحاب وجود اموال در ید وی است از طرفی دلیلی بر خروج وجوه از ید و تصرف وی از سوی تجدیدنظرخوانده ارائه نگردیده است، لذا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی بدوی و رد دعوی خواهان بدوی صادر می‌نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی م.ه.، نظر به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
رجاء- استیری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط