ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(فک پلاک از اتومبیل قبل از تنظیم سند رسمی)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
اگر بیع اتومبیل با مبایعه نامه عادی صورت گرفته باشد و هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده باشد، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، دعوای فک پلاک از اتومبیل مسموع نیست.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

آقای (م. ق.) به طرفیت¬ آقای (ح. الف.) از دادنامه شماره 01120-17/11/90 شعبه 5 دادگاه عمومی تهران تجدید نظرخواسته، طبق دادنامه مذکور به درخواست تجدید نظرخوانده رأی به محکومیت تجدیدنظرخواه به فکّ پلاک اتومبیلی که به تجدیدنظرخوانده فروخته صادر شده با توجه به اینکه ظاهراً آقای (ح.الف.) اتومبیل را به آقای (ق.م.) با مبایعه-نامه عادی فروخته و به علت اختلاف، سند رسماً به نام خریدار، تنظیم نشده به تقاضای فروشنده دادگاه خوانده را محکوم نموده تا پلاک خواهان را از اتومبیل جدا کند نظر به اینکه پس از تنظیم سند به نام خریدار، پلاک به نام او به اتومبیل نصب و پلاک متعلق به مالک قبلی فک می شود با فک پلاک به صورتیکه درخواست و رأی صادر شده اتومبیل را بدون پلاک می نماید و این صحیح نیست و خواهان باید دادخواست الزام به انجام معامله رسمی و سپس فک پلاک بدهد کیفیت مطروحه طرح دعوی صحیح نمی¬باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و قرار رد دعوی اصلی صادر می¬گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
دشتبانی – رفعت

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط