ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(شرایط استناد به حق حبس در نکاح)

در . ارسال به آرای منتخب


⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
هرگاه در عقد نکاح، مهریه عندالاستطاعه قید شود، مهریه حال و منجز نیست بنابراین زوجه حق حبس ندارد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ن. به‌طرفیت س.د. نسبت به دادنامه شماره 01789 مورخ 25/11/1391 شعبه محترم سوم دادگاه عمومی بهارستان در پرونده کلاسه 0118 مبنی بر صدور حکم رد دعوی الزام زوجه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولاً ـ مهریه زوجه در عقدنامه استنادی عندالاسطاعت شرط گردیده است و لذا با دین زوج به مهریه با توجه به شرط مذکور منجز و حال نمی‌باشد، ثانیاً ـ زوجه هنگامی می‌تواند از حق حبس مندرج از ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه او در عقدنامه حال باشد، این دادگاه با عنایت به‌مراتب مذکور به‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به‌استناد ماده 1114 قانون مدنی حکم به محکومیت زوجه به زندگی مشترک و تمکین در حق زوج صادر می‌نماید، لازم به توضیح است اجرای رأی صادره منوط است به تهیه منزل مناسب و امکانات زندگی توسط زوج و سپس زوجه در معییت دو نفر از مأمورین واحد مددکار اجتماعی در منزل تهیه شده اسکان داده شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی ‌هرندی ـ روحانی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط