ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

تخریب گردنبند حین نزاع، به دلیل فقد عنصر روانی قابل مجازات نیست.

در . ارسال به آرای منتخب

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.س. نسبت به دادنامه شماره 0351 مورخ 29/4/1392 شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه در حق خانم ز.خ. به لحاظ انتساب اتهام ایراد ضرب عمدی و نیز پرداخت جزای نقدی به لحاظ انتساب اتهام تخریب عمدی گردنبند می‌باشد در شق اول چون میزان دیه احتسابی کمتر از حد نصاب بند دال از ماده 232 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد در این بخش دادگاه دادنامه را قطعی تلقی و قرار رد صادر و اما در مورد شق دوم محکومیت دادگاه اعتراض را وارد تشخیص، زیرا آنچه از گواهی گواهان مستفاد می‌گردد تخریب گردنبند در حین نزاع صورت گرفته و قصد و عمد در تخریب احراز نمی‌گردد. با این وصف دادگاه این بخش از دادنامه را قابل تأیید ندانسته، ضمن نقض آن مستنداً به بند یک از شق ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استظهار از اصل برائت رأی بر برائت صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط