ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(وضعیت شرط داوری پس از انتقال موضوع قرارداد داوری)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
اگر در ضمن عقد بیع طرفین توافق نموده باشند که کلیه اختلافات آنهـا در خصـوص آن قـرارداد جهـت رسیـدگی به داوری ارجاع شود و متعاقباً خریدار مبیع را به دیگری انتقال دهد منتقل‌الیه متلزم به شرط داوری نیست زیرا داوری قائم به طرفین قرارداد داوری است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 1500 مورخ 21/11/91 شعبه ششم دادگاه حقوقی اسلامشهر که مطابق آن تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان 12709 فرعی از 54 اصلی مفروز از باقی‌مانده 4736 فرعی قطعه 119 تفکیکی به مساحت 07/53 متر مربع با حفظ حقوق و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام متعلقه و خسارات دادرسی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی در خصوص ایراد داوری مطرح شده نظر به این‌که داوری قائم به طرفین دعوی می‌باشد و تجدیدنظرخوانده قرارداد داوری را امضا ننمـوده که مـلازمـه با الـزام مشارالیـه باشـد و با توجه به این‌که امضای ایادی سابق در فرض ظهور هم به لحاظ این‌که داوری منتهی به صدور رأی نگردیده در حق آنها مؤثر در مقام نمی‌باشد، فلذا از این حیث ایراد مذکور صحیح نبوده از طرف دیگر با عنایت به این‌که کماکان اصل وام و مالکیت ملک در مالکیت تجدیدنظرخواه می‌باشد، لذا محکومیت اشخاص دیگر فاقد توجه قانونی بوده بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تقدیمی را واجد ایراد مؤثر و موجه تشخیص نداده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط