ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(عدم پذیرش ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی علی‌رغم ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال شود و زمین موضوع رأی کمیسیون نیز از سوی سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده باشد امکان ابطال واگذاری وجود ندارد و صرفاً حق مطالبه ارزش ملک برای مالک وجود دارد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران و شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی (درحال تصفیه) به طرفیت آقایان... و خانم... نسبت به دادنامه شماره 9100089 مورخه 20/2/91 صادره در پرونده کلاسه 8900579 شعبه 217 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان و ابطال معامله واگذاری پلاک ثبتی 30 فرعی مفروز از سنک پک کوهک کن و ابطال سند شماره 20644 -2/2/86 دفتر اسناد رسمی شماره 494 تهران صادر شده است. با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که قبل از ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت دعوی ابطال سند انتقالی به اشخاص موقعیت ندارد. اساساً با واگذاری زمین از طرف مسکن و شهرسازی به اشخاص ثالث و ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 حسب مورد استحقاق برای دریافت ارزش منطقه‌ای یا قیمت روز برای مالک ایجاد می‌شود. دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده است مخدوش و درخور نقض می‌باشد لذا دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکائی - حمیدی راد

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط