ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(اعمال حق تجدیدنظر خواهی)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
حق تجدیدنظرخواهی حق واحدی است که توسط تجدیدنظرخواه و وکلای وی صورت می‌گیرد و برای وکلای وی حق جداگانه‌ای محسوب نمی‌گردد تا یکی از آن‌ها اعتراض و دیگری بر حق خود باقی بماند.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ن. فرزند ح. با وکالت اولیه آقایان ع.م. و ب.الف. و س.ب. که پس از تجدیدنظرخواهی خانم تجدیدنظرخواه در تاریخ 10/2/92 وفق لایحه ثبت شده به شماره 912 ـ 146 ـ 10/2/92 در دفتر دادگاه بدوی آقایان س.ب. و ب.الف. را عزل نموده است و در حال حاضر فقط آقای ع.م. وکیل وی می‌باشد نسبت به دادنامه شماره 9101518 مورخ 29/11/1391 صادره از شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه از تجدیدنظرخوانده دایر بر توهین و فحاشی و تهدید به لحاظ عدم وجود قطع و یقین بر انتساب بزه‌های مذکور را به تجدیدنظرخوانده رأی بر برائت وی صادر گردیده است با بررسی محتویات پرونده نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظرخواسته در تاریخ 15/12/91 به وکیل وقت تجدیدنظرخواه در دفتر دادگاه در صفحه 73 پرونده ابلاغ شده است و شخصی به نام آقای ع.م. در تاریخ 16/12/91 ضمن تقدیم وکالت از جانب تجدیدنظرخواهی طی لایحه‌ای تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است، مجدداً آقای ب.الف. با تقدیم وکالت‌نامه در تاریخ 27/12/91 لایحه تجدیدنظرخواهی را از جانب تجدیدنظرخواه تقدیم دادگاه نموده است (ص 84 و 85). صرف‌نظر از این‌که معلوم نیست چرا پرونده پس از تجدیدنظرخواهی به دادگاه ارسال نگردیده است در تاریخ 4/2/1392 آقای س.ب. با تقدیم فتوکپی مصدق وکالت‌نامه و طی لایحه ثبت شده به شماره 9200105 مورخ 4/2/1392 با حق استرداد دعوی و انصراف و اعلام گذشت از شکایت و صلح و سازش تقاضای استرداد تجدیدنظرخواهی را نموده است سپس خانم تجدیدنظرخواه در تاریخ 10/2/1392 با عزل آقایان س.ب. و ب.الف. اعلام نموده است هم‌چنان بر تجدیدنظرخواهی باقی است و در تاریخ 14/2/1392 نیز لایحه‌ای دیگر تقدیم و تقاضای ادامه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را نموده است و سرانجام پرونده در تاریخ 21/2/1392 توسط دادگاه بدوی به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است. اینک با عنایت به مراتب مذکور از آن‌جایی که حق تجدیدنظرخواهی حق واحدی است که توسط تجدیدنظرخواه و وکلای وی صورت می‌گیرد و برای وکلای وی حق جداگانه‌ای محسوب نمی‌گردد تا یکی از آن‌ها اعتراض و دیگری بر حق خود باقی باشد و از آن‌جایی که احد از وکلای تجدیدنظرخواه در زمانی که هنوز عزل نگردیده بود با اختیار استرداد دعوی و انصراف و اعلام گذشت از شکایت و صلح و سازش تجدیدنظرخواهی موکل خویش را مسترد نموده است و تقاضای مجدد رسیدگی توسط تجدیدنظرخواه نیز خارج از موعد قانونی است بنابراین مستنداً به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط