ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(تکلیف دیوان به پذیرش وکالتنامه های فاقد میزان حق الوکاله)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
با توجه به مشخص بودن مبلغ حق‎الوکاله در مرحله بدوی و تجدیدنظر دیوان، عدم احراز سمت وکیل به دلیل عدم تعیین حق‎الوکاله در وکالت‎نامه فاقد وجاهت قانونی است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
تاریخ رای نهایی: 1393/01/23
شماره رای نهایی: 9309970955300009
رای بدوی دیوان عدالت اداری
برابر ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‎کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد؛ نظر به اینکه حسب صراحت تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم، چنانچه وکلا برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حق‎الوکاله و درج آن در وکالت‎نامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکنند، وکالت ایشان با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‎ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، لذا با توجه به مراتب فوق و رعایت ماده 33 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‎دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‎باشد.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری
بشارتی‎فر
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه نسبت به دادنامه شماره 1833 مورخ 1392/09/19 صادره از شعبه هفت دیوان عدالت اداری، نظر به این‎که در ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سنه 1392، اصولاً مبلغ هزینه دادرسی در شعب بدوی و تجدیدنظر مشخص گردیده و با توجه به ماده 19 لایحه قانون وکلا دادگستری مقرر داشته میزان حق‎الوکاله مطابق تعرفه است و با توجه به مواد 8 و 9 آیین‎نامه تعرفه حق‎الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385، ریاست محترم قوه قضاییه که میزان حق‎الوکاله را در شعبات دیوان را مشخص نموده و با توجه به صراحت بند ب ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم، ناظر به صدر ماده مذکور که میزان تمبر مالیاتی را در دعاوی و شکایت غیر مالی بودن و خواسته و شکایت ضروری نمی‎باشد. علیهذا بنا به جهات فوق، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به نقض قرار تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام و مقرر می‎دارد پرونده متشکله جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه بدوی ارسال گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ مهری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط