ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(خواندگان دعوای اثبات نسب)

در . ارسال به آرای منتخب

در دعوای اثبات نسب، در صورت فوت فردی که خواهان خود را منتسب به وی می‌داند دعوی می‌بایستی به‌طرفیت وراث اقامه می‌شد و بر فرض نبودن وارث با توجه به قوانین موضوعه من‌جمله مواد 866 قانون مدنی و 327 و 328 قانون امور حسبی حاکم (دادستان) باید طرف دعوی قرار گیرد.
تاریخ رای نهایی: 1392/03/12
شماره رای نهایی: 9209970906800323
رای دیوان عالی کشور

اجمال مورد معنونه این است که فرجام‌خواه توسط وکیل خود دادخواستی به‌طرفیت فرجام‌خوانده تسلیم دادگاه نموده است و در آن تقاضای اثبات نسب خود را نسبت به مرحوم ک.ش. نموده است و نیز تقاضای تغییر نام‌خانوادگی خود را از خ. به ش. نموده است توضیح داده که پدر وی مرحوم ک.ش. بوده است و چون مادرم در اجرای ماده 19 قانون ثبت احوال تقاضای شناسنامه می‌نماید نام‌خانوادگی مادرم در شناسنامه صادره درج می‌شود که بدواً برابر دادنامه شماره 1154/88 مورخ 9/12/1388 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی صومعه‌سرا ضمن احراز نسب خواهان به آقای ک.ش. حکم به درج نام‌خانوادگی شایسته در شناسنامه خواهان صادر می‌شود اداره ثبت احوال صومعه‌سرا نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی می‌نماید که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر می‌شود در این رأی استدلال شده که باید وراث مرحوم ک.ش. طرف دعوی قرار می‌گرفت و با نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است خواهان بدوی توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است.
هیأت شعبه ـ اولاً در خصوص فرجام‌خواهی نسبت به رأی صادره در خصوص دعوی اثبات نسب همان‌طور که دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی استدلال نموده دعوی می‌بایستی به‌طرفیت وراث فردی که خواهان خود را منتسب به وی می‌داند اقامه می‌شد و بر فرض نبودن وارث با توجه به قوانین موضوعه من‌جمله مواد 866 قانون مدنی و 327 و 328 قانون امور حسبی حاکم (دادستان) باید طرف دعوی قرار گیرد لذا مستنداً به مواد 370 و 84 (بند 4) و 89 قانون آیین دادرسی مدنی بارد دعوی فرجامی رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌شود. ثانیاً در خصوص فرجام‌خواهی نسبت به رأی مذکور در قسمت تغییر نام‌خانوادگی با توجه به اینکه اصل بر غیرقابل فرجام‌خواهی بودن آراء است مگر اینکه قانون‌گذار منصوصاً آن را قابل فرجام‌خواهی اعلام نماید و نظر به مواد 367 و 368 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی مورد مذکور قابلیت فرجام‌خواهی را نداشته و قرار رد دعوی فرجامی صادر می‌شود و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می‌شود.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ اللهیاری ـ کریم‌پور نطنزی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط