ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(امانی بودن مال الارث در ید ثالث)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
چنانچه مورث مالی را به کسی سپرده باشد، بعد از فوت، مال در دست امین امانت شرعی است و با مطالبه ورثه مکلف به تحویل دادن است والا اقدام وی مصداق جرم خیانت در امانت می‌باشد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ت.ش. فرزند ر. متولد 1352 دائر بر خیانت در امانت نسبت به مدارک اعم از قول‌نامه، شناسنامه، کارت ملی و کارت عابر یارانه موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ 28/1/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران و شکایت خانم م.الف.، دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم منکر بزه معنونه بوده و از طرفی نیز شاکیه دلیلی جهت اثبات ادعایش در خصوص سپردن مدارک مورد ادعایی به متهم ارائه ننموده از این‌رو دادگاه بزهی را متوجه متهم ندانسته با رعایت اصل سی و هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. فرزند ش. نسبت به دادنامه شماره 127 -30/2/91 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که آقای ت.ش. از اتهام خیانت در امانت نسبت به مدارک از قبیل قول‌نامه، شناسنامه، کارت ملی و عابر یارانه برائت حاصل نموده و رأی دادگاه به طرفین ابلاغ که تجدیدنظرخواه طی لایحه‌ای به شماره 00049-30/3/91 به رأی دادگاه اعتراض که جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال و پس از وصول و ارجاع به این شعبه و ملاحظه آن اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و حضور طرفین در دادگاه و استماع اظهارات آنان و معرفی گواه از سوی خانم الف. و تحقیق از گواهان و بیان اظهارات گواهی و ملاحظه و اوراق قضایی که حکایت از تحویل اسناد و مدارک مورد ادعا توسط همسر شرعی و قانونی تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده و با توجه به اینکه همسر شرعی و قانونی تجدیدنظرخواه فوت نموده و نامبرده پس از فوت همسرش تقاضای استرداد اسناد و مدارک مورد ادعا را نموده‌اند، لیکن تجدیدنظرخوانده از استرداد آن خودداری نموده‌اند حتی مأمورین انتظامی در مرحله تحقیق مقدماتی به محل مسکونی تجدیدنظرخوانده به‌عنوان بازرسی حضور پیدا کرده‌اند بعضی از اسناد مورد نظر کشف که صورت‌جلسه مورخ 6/1/91 برگ شماره 10 سابقه دلالت بر وجود مدارک در ید تجدیدنظرخوانده دارد، دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و قرار مجرمیت دادستانی و اظهارات گواهان و قرائن و امارات موجود در سابقه حکایت از وقوع بزه خیانت در امانت دانسته که با وصف موجود بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است. فلذا دادگاه به استناد بند ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی آقای ت.ش. را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نمایند. رأی صادره حضوری و قطعی است دفتر کلیه اوراق جدیدالتحصیل پیوست سابقه بدوی و اعاده شود.

رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضائی ـ شفیعی خورشیدی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط