ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رویه قضایی در خصوص(خط زدن عبارت "به حواله کرد" در متن چک)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران

هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله‌کرد در متن چک را خط بزند به‌معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی‌مابین از وی سلب کرده است.

تاریخ رای نهایی: 1393/03/17شماره رای نهایی: 9309970269400286

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران

در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهر نویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی‌تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول جک از صادرکنندگان مطالبه کند

تاریخ رای نهایی: 1392/01/31شماره رای نهایی: 9209970224300056
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران

در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله‌کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/04/30شماره رای نهایی: 9209970220400573
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چنانچه چک در وجه شخص معینی غیر از خواهان صادر و عبارت حواله‌کرد آن خط‌خورده باشد ازآنجاکه انتقال و واگذاری آن به خواهان مغایر با اراده طرفین (صادرکننده و دارنده اولیه چک) است دعوی مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/11/28شماره رای نهایی: 9209970222801254
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می‌شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله‌کرد در متن چک نمی‌تواند وصف انتقال‌پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی‌تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.

تاریخ رای نهایی: 1392/10/30شماره رای نهایی: 9209970220601412
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
چنانچه عبارت "به حواله‌کرد" توسط صادرکننده در هنگام صدور چک خط بخورد، امکان ظهر نویسی چک به‌قصد انتقال به شخص ثالث از بین می‌رود.

تاریخ رای نهایی: 1392/12/11شماره رای نهایی: 9209970221301751
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران

خط خوردن عبارت حواله‌کرد اثری بر عدم انتقال چک‌های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله‌کرد مانع پرداخت وجه نیست.
تاریخ رای نهایی: 1393/12/27شماره رای نهایی: 9309970223501096

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط