ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی)

در . ارسال به آرای منتخب


در شرکت مدنی، هر شریک می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه خود را منتقل به غیر نماید.
تاریخ رای نهایی: 1392/12/12شماره رای نهایی: 9209970220101718
رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. به‌طرفیت غ.ف. با وکالت الف.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 000/520/735 ریال سهم الشرکه از قیمت و هزینه‌های حمل‌ونقل و عوارض گمرکی مقدار 56 تن کالا که از کشور عراق خریداری‌شده است بدین شرح که خواهان و خوانده و یک نفر تبعه عراقی بنام الف.ش. در سال 83 تصمیم به خرید 60 تن کالا از کشور عراق می‌گیرند در این مشارکت هریک از دو نفر خواهان و تبعه عراقی مبلغ پنجاه میلیون تومان و خوانده مبلغ چهل‌وپنج میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌نمایند که در این میان مبلغ 000/000/62 تومان بابت انتقال طلب شریک سوم (الف.ش.) و خرید کالاهای تحویل‌شده به خوانده و نیز مبلغ یک‌صد و پانزده میلیون ریال بابت هزینه‌های حمل و عوارض گمرکی پرداخت‌شده است درحالی‌که خوانده دعوی صرفاً منکر ادعای خواهان است و دلیل کافی در جهت ردّ ادعای خواهان ابراز نکرده و از طرفی حسب محتویات پرونده کلاسه84/191/79 و نیز دادنامه شماره 565-31/5/89 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران شراکت خواهان و الف.ش. به میزان دوسوم ازیک‌طرف و خوانده دعوی به میزان یک‌سوم از طرف دیگر به اثبات رسیده است علی‌هذا دعوی خواهان صحیح و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 589 قانون مدنی و ماده 198 آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/520/735 ریال بابت اصل خواسته و نیز به‌موجب ماده 515-519 آیین دادرسی مدنی وی را به پرداخت هزینه دادرسی به میزان 400/660/14 ریال و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌گردد همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم براساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و قابل‌ تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای غ.ف. به‌طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره 909 -30/11/89 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت 000/520/735 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا از عطف توجه به اظهارات طرفین و نیز سوابق رسیدگی و کسب نظر کارشناس براساس مستندات اقامه‌شده از سوی آنان، مشارکت مدنی فی‌مابین متداعیین و تبعه عراقی بنام الف.ش. در سال 83 در واردات کالا از کشور عراق محرز و مسجل است و با توجه به انتقال سهم الشرکه عراقی به آقای ع.الف. مطابق مستندات اقامه‌شده که مصون از ایراد و تعرض باقیمانده است و لحاظ اینکه در مشارکت مدنی هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد و نیز لحاظ نظریه کارشناسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 1 تجدیدنظر استان تهران
صلاتی ـ خشنودی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط