ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم با اسقاط حق عزل وکیل)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
با اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، عقد جایز وکالت به عقد لازم تبدیل می گردد و در هر حال حق عزل وکیل از موکل سلب شده و دعوی اعلام فسخ به علت عزل مردود است
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
تاریخ رای نهایی: 1391/11/23شماره رای نهایی: 9109970224401526

رای بدوی*(این رای در شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تایید شده است.)

در مورد دعوی آقا و خانم‌ها 1 ـ ج.الف.2 ـ ل.م. 3 ـ ز.ن. با وکالت با واسطه آقای م.ح. به طرفیت آقای م.ک. با وکالت آقای الف.س. به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ وکالت‌نامه رسمی شماره و تاریخ 54415 ـ 1/9/1389 دفترخانه 143 تهران، بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه استفاده از وکالت‌نامه موصوف که دادگاه قبلاً به موجب قرار شماره 910342 ـ 18/4/1391 با رد دستور موقت نسبت به آن اتخاذ تصمیم نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، صرف‌نظر از اینکه وکالت‌نامه موضوع دعوی، وکالت‌نامه مسبوق به قرارداد عادی 27/8/130 بین طرفین می‌باشد و بنا به مجموع اظهارات وکلای طرفین، خوانده با استفاده از وکالت‌نامه موضوع دعوی نسبت به انتقال ملک موضوع وکالت‌نامه به بانک گردشگری و بانک مذکور نیز به شخص ثالث دیگری نموده است، با توجه به اینکه خواهان‌ها به شرح انتهای وکالت‌نامه مستند دعوی، ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل (خوانده) را از خود اسقاط نموده‌اند و بدین وسیله عقد جایز وکالت را به عقد لازم تبدیل نموده‌اند؛ بنابراین فسخ وکالت جایگاه قانونی ندارد چرا که به موجب ماده 678 قانون مدنی، وکالت فقط با عزل موکل یا استعفای وکیل و یا به موت و جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌گردد و با عنایت به اینکه خواهان‌ها حق عزل وکیل را از خود اسقاط نموده‌اند، بنابراین دعوی مطروحه وارد نمی‌باشد و دادگاه به استناد ماده 197 قانون مدنی حکم بر رد آن صادر می‌نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط