ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(تاثیر سن کم شاکیه در زنای مطاوعی)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
سن کم شاکیه در زنای مطاوعی، زنا را در حکم به عنف قرار داده و موجب استحقاق ارش‌البکاره و مهرالمثل است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دیوان عالی کشور

اولاً در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. با نسبت به دادنامه معترض‌عنه که به موجب آن متهم آقای ع. از اتهام زنای به عنف تبرئه گردیده و به اتهام زنای غیرعنف به یکصد ضربه شلاق محکوم شده است و تجدیدنظرخواه به صدور حکم برائت مشتکی‌عنه و خفیف بودن مجازات او اعتراض کرده است؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله این‌که ابتدا مادر شاکیه (خانم ک.) اقدام به طرح شکایت آن هم در مورد سرقت نموده است و سپس دختر وی (خانم س.) نیز در مورد سرقت مطالبی را بیان کرده است (صفحه 6) و نهایتاً در خصوص تجاوز به عنف شکایت خود را مطرح نموده است و در تحقیقات به عمل آمده اظهار داشته: بار اول خود خواستم و بار دوم هم با رضایت خودم بود بار سوم را قبول نداشتم (صفحه 19) شبهه قوی بر اکراهی نبودن تجاوز وجود دارد (هر چند که شاکیه کم سن و سال بوده و احتمال فریب او در این‌گونه موارد ممکن به نظر می‌رسد)، لذا با رد اعتراضات شاکیه و آقای وکیل وی مستنداً به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید و ابرام می‌گردد. لازم به یاد آوریست که با توجه به ماده 231 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 2 ماده 224 و تبصره 2 ماده 658 همان قانون و به مستفاد از مسئله پنج از مبحث دیات در قسمت دیه مربوط به زنان کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و نظر به این‌که شاکیه در تاریخ وقوع بزه حدود 12 سال داشته است که احراز رضایت قلبی وی نیز با اشکال مواجه می‌باشد لذا ارش‌البکاره و مهرالمثل او قابل مطالبه خواهد بود. هم‌چنین در مورد سرقت مورد اشاره در لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل موضوع جداگانه و از طریق دادسرا قابل پیگیری است. ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتی که مشارالیه را به اتهام زنای غیرعنف به تحمل شلاق محکوم کرده است نظر به شکایت شاکیه ـ گواهی پزشکی قانونی ـ اقاریر صریح اولیه تجدیدنظرخواه و نیز اقرار وی در جلسه مورخ 26/12/92 دادگاه (صفحه 74) که موجبات حصول علم دادگاه را ایجاب کرده است ایرادی اساسی به این قسمت از دادنامه معترض‌عنه نیز وارد نمی‌باشد و با رد دفاعیات وی مستنداً به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی موصوف رأی تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
انتظاری ـ بلادی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط