ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(نکاح متعه طولانی مدت)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در دعوای اثبات زوجیت دائم، صرف طولانی مدت بودن نکاح متعه (مانند 99 ساله بودن)، مبین دائمی بودن نکاح واقع شده نیست
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1ـ ق.ض. 2ـ ف. 3ـ م. 4ـ م. 5ـ ز. 6ـ آقای ع. جملگی الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ز.س. با وکالت آقای ق.ص. نسبت به دادنامه شماره 9109970216400325 ـ 31/2/91 در پرونده کلاسه 9109980216400114 شعبه 264 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی (خانم ز.س. فرزند ح.) با مورث خواندگان بدوی (تجدیدنظرخواهان‌ها) به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواهان‌ها و دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده از آنجایی‌که با ملاحظه در پرونده و نیز شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه بدوی که صرفاً در جهت این‌که زوجه همسر متوفی مرحوم الف. بوده است و همسایه آپارتمان بودند را شهادت دادند که بعضا از قول متوفی مزبور از موقت به دایم بود اظهارنظر کردند و بعضی صرفاً رابطه آن دو نفر (خانم ق.ض. و همسر متوفی وی را) شهادت دادند که شهود تعرفه شده در هنگام اجرای صیغه که به طور دایم و یا موقت جاری شده است، حضور نداشتند از آنجایی‌که با ملاحظه در صیغه‌نامه پیوستی که مدت آن را 99 سال تمام قید نموده است و مهریه یک هزار ریال، نفقه و کسوه که به مانند حق زن دایمی پرداخت شود اضافه نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید از آن جمله فتوای مرحوم امام خمینی رحمه اله علیه که در مورد ازدواج موقت طویل‌المدت سئوال شد مبنی بر این‌که در عقدنامه‌ای این عبارت آمده است طبق خطبه عقد دایمی دستور اسلام به مرحله 99 ساله انجام شد بیان فرمایید آقا عقد دایم، استفاده می‌شود یا عقد موقت، در جواب فرمودند در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو این‌که طولانی باشد عقد متعه حساب می‌شود و نیز فتوای مقام معظم رهبری در مورد نکاح موقت سئوال شد که اگر در امر ازدواج موقت یکی از اسباب طلاق حاکم محقق گردد مثلا زوج مفقودالاثر شده و یا زوجه با عسر و حرج مواجه گردد و شوهر حاضر به بخشیدن مدت نباشد آیا زن می‌تواند از دادگاه تقاضای فسخ متعه را با بخشیدن مدت باقیمانده بنماید و خصوصا در صیغه‌های دراز مدت مثلا 99 ساله که در برخی مناطق مرسوم و معمول است که پاسخ فرموند مراجعه مانع ندارد ولی طلاق و بخشش مدت باقیمانده به دست شوهر است مگر در موارد خاص که حاکم به هر نحو که صلاح باشد عمل می‌نماید که با توجه به مراتب فوق صیغه 99 سال را به طور موقت می‌دانند نه به طور دایم، لذا صدور دادنامه مزبور به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی فاقد وجاهت قانونی و فتاوی بعضی از مراجع محترم عظام تقلید از آن جمله مرحوم امام رحمه اله علیه و مقام معظم رهبری که فتوا توضیح داده شده است، می‌باشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (خانم ز.س.) در مورد اثبات زوجیت دایم وی با شوهر متوفی مرحوم الف. صادر و اعلام می‌نمایند. این رأی به موجب مواد 368 و 367 از قانون مارالبیان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی محترم کشور می‌باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ سیفی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط