ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(تاثیر فوت وکیل اول در وکالت بین اصیل و وکیل دوم)

در . ارسال به آرای منتخب

در صورت فوت وکیل مع‌الواسطه (اول) قرارداد وکالت بین اصیل (موکل) و وکیل دوم کماکان به قوت خود باقی است و موجبی جهت ابطال وکالت نیست.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.خ. به‌طرفیت آقای ح.خ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 920347 مورخ 30/5/92 صادره از شعبه محترم 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان بیع نامه شماره 1220 مورخ 1/8/88 تنظیمی وسیله تجدیدنظرخواه به وکالت از تجدیدنظر خوانده و بنام خود، صادرشده است مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است توضیحاً اینکه آقای ح.خ. طی مبایعه‌نامه‌ای 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره 509/3589 تهران را از آقای ف.س. در تاریخ 3/9/75 خریده است و قبل از آن به مادرش خانم م.و طی وکالت‌نامه رسمی شماره 56242-1/6/71 وکالت با حق توکیل به غیر جهت انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و . . . نسبت به اموال خود و حتی بنام خود وکیل اعطاء نموده است و مشارٌالیها نیز کلیه این اختیارات را طی وکالت‌نامه شماره 3900-12/4/86 به تجدیدنظرخواه تفویض نموده است و علی‌رغم اینکه خانم م.و. در 21/2/88 فوت کرده تجدیدنظرخواه ملک مزبور را در تاریخ 1/8/88 با استفاده از وکالت‌نامه مزبور به خود منتقل نموده است و بدین لحاظ تجدیدنظر خوانده تقاضای ابطال آن را نموده که رأی تجدیدنظر خواسته بدین مناسبت اصدار یافته است دادگاه محترم مزبور در رأی خود استدلال نموده که چون خانم م.و. قبل از وقوع معامله 1/8/88 فوت‌شده بوده و فوت یکی از طرق رفع وکالت است حکم بر بطلان قرارداد (مبایعه‌نامه) مزبور صادر نموده است ولیکن به نظر می‌رسد این استدلال دادگاه محترم صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته فاقد مبنای قانونی است چه اینکه خانم م.و. طبق اختیاری که به‌موجب مندرجات وکالت اعطایی آقای ح.خ. داشته آقای ح.خ. را به‌عنوان وکیل آقای ح.خ. اختیار کرده است نه به‌عنوان وکیل خود فلذا با فوت وی عقد وکالت بین آقایان ح. و ح.خ. به اعتبار خود باقی است و بالنتیجه موجبی برای بطلان معامله موصوف‌عنه نبوده است مستنداً به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه پیرامون خواسته فوق‌التوصیف صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسینی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط