ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(اظهار تردید نسبت به سند عادی توسط شخص منتسب)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
هر گاه شخصی که سندی منتسب به اوست، به جای انکار نسبت به آن اظهار تردید نماید، دادگاه به این تردید ترتیب اثر نمی‌دهد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای بدوی قطعی

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.خ. فرزند ی. به طرفیت آقای م.ش. فرزند ح. به خواسته، بدواً رسیدگی و صدور حکم بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و سپس رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواهان به ایفای تعهد و پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی با استناد به استشهادیه تنظیمی و تصاویر مصدق از توافق‌نامه مورخ 28/4/88 و فاکتورها و قراردادهای تنظیمی به شرح متن دادخواست نظر به اینکه دلایل ابرازی خواهان، که بر صحت و اصالت آن به طور مؤثر از جانب خوانده ایرادی نشده است، جملگی مبین صحت ادعای خواهان می‌باشد و دفاعیات خوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 17/11/89 جلسه دادرسی بدین نحو که توافق‌نامه 28/4/88 از حیث امضا، مورد تردید وی قرار گرفته، نمی‌تواند به نظر دادگاه مؤثر در مقام باشد چرا که اولاً: تردید نسبت به مندرجات اسناد در جایی است که انتساب خط یا امضا به غیر شده باشد نه به طرف دعوی، ثانیاً: خوانده به صراحت بر حضورخود در زمان تنظیم توافق‌نامه و حضور شهود اشاره نموده است مضاف بر اینکه احد از مسجلین ذیل توافق‌نامه در محضر دادگاه به صحت توافق‌نامه و حضور خوانده و امضا وی گواهی داده است بر همین اساس دادگاه خواسته خواهان را به شرح یادشده محمول بر صحت دانسته با این توضیح که پیش از این درخصوص ادعای اعسار خواهان با پذیرش ادعا از جانب دادگاه اتخاذ تصمیم به عمل آمده است لذا دادگاه بنا به مراتب ضمن رد دفاعیات غیر مؤثر و بلاوجه خوانده و با توجه به دلایل ابرازی مستنداًبه مقررات مواد 198 و 519 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معادل نرخ ارزش افزوده شاخص بهای کالاها و خدمات که همه ساله از ناحیه بانک مرکزی اعلام می‌شود از تاریخ تقدیم دادخواست (7/6/89) لغایت اجرای حکم درحق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه219دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ توحیدیان

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط