ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(مدت واخواهی از رای غیابی)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
اگر رأی غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد امکان واخواهی خارج از مهلت قانونی وجود دارد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای بدوی

در خصوص واخواهی خانم م. به طرفیت آقای ح.ه. با وکالت آقای ج. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 1109- 25/12/89 اصداری از سوی این دادگاه نظر به اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه در تاریخ 13/2/90 به همسر واخواه ابلاغ گردیده و مشارٌالیها علی‌رغم اطلاع از دادرسی موصوف در تاریخ 13/9/90 اقدام به طرح دادخواست واخواهی نموده که خارج از مهلت مقرر قانونی بوده است لذا مستنداً به تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد واخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران – پور زرین
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. به طرفیت آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 875-28/9/90 شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد واخواهی وی از دادنامه شماره 1109-25/12/89 صادر گردیده است با عنایت به اینکه ابلاغ دادنامه موضوع واخواهی ابلاغ قانونی بوده است و مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی‌که ابلاغ دادنامه واقعی نباشد محکومٌ‌علیه می‌تواند با ادعای عدم اطلاع از مفاد رأی دادخواست واخواهی تقدیم نماید لذا نظر به مراتب فوق و احراز عدم اطلاع تجدیدنظرخواه از رأی غیابی مورد واخواهی تجدیدنظرخواهی وی را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 348 و 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به عمل آمده به شعبه بدوی اعاده می‌نماید این رأی حضوری بوده و قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فارسیجانی - صوفی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط