ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(لزوم شبیه سازی در جعل امضا)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در جعل امضا شبیه‌سازی رکن اصلی می‌باشد و تا زمانی که شباهت ظاهری امضاها وجود نداشته باشد وقوع جرم جعل منتفی است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای بدوی

در خصوص اتهام آقای س.خ. فرزند ر. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م.الف. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مدارک ابرازی از سوی شاکی هر چند کارشناس رسمی دادگستری امضا منتسب به شاکی را مجعول اعلام نموده است و آن‌را منتسب به متهم دانسته است، لکن از توجه به اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که امضا منتسب به شاکی با هیچ کدام از امضاهای روی [اسناد] مطابقت ندارد. در جعل امضا شبیه‌سازی رکن اصلی می‌باشد و تا زمانی که شباهت کار در بین امضا‌ها وجود نداشته باشد وقوع جرم جعل منتفی است و سایر موارد نیز [مؤید] جعلیت آن نمی‌باشد، لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت از طرف آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 00472 مورخ 13/6/1391 اصداری از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای س.خ. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول حکم بر برائت ایشان صادر گردیده است با عنایت به محتویات پرونده از آنجا که دادگاه بدوی در رأی صادره فقط جرم جعل را منتفی دانسته و با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول با التفات به اینکه دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر ماهوی ننموده است، مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری ـ عطارد

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط