ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(نحوه تاثیر شرط فاسخ)

در . ارسال به آرای منتخب


⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است که به محض وقوع مقدمه، اثر آن فوراً محقق شده و عقد قهراً منفسخ می‌گردد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.و. با وکالت آقای م.س. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته صدورحکم مبنی بر انفساخ مبایعه‌نامه عادی شماره 170(تنظیمی میان خواهان و خوانده) به انضمام خسارات دادرسی که در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به تأیید و اعلان انفساخ مبایعه‌نامه تغییرداده اند، بدین توضیح که وکیل خواهان به‌موجب دادخواست تقدیمی اعلام نموده است که خوانده به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 170 دو قطعه زمین 66 مترمربعی از موکل وی خریداری کرده است و جهت پرداخت ثمن یک فقره چک اعطا گردیده و در ذیل مبایعه‌نامه مذکور شرط شده است که اگر چک وصول نشود، معامله فسخ می‌شود که با توجه به برگشت خوردن چک به شرح خواسته تقاضای رسیدگی مطرح نموده است، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه قرارداد شماره 170 تنظیم شده در مشاور املاک ر. دلالت بر وقوع عقد بیع میان خواهان و خوانده نسبت به دو قطعه زمین 66 مترمربعی دارد و نظر به اینکه ذیل سند مذکور قید شده است ((... درصورت وصول نشدن چک معامله فسخ می‌شود)) و نظر به اینکه حسب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه چک شماره 280389 بانک تجارت در تاریخ 7/6/1391 منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت شده است و نظر به اینکه خوانده به وقوع عقد بیع و وصول نشدن چک اقرار نموده اند ولیکن مدعی گردیده‌اند که درصورت تحویل مبیع، حاضر به پرداخت وجه چک می‌باشند که این دفاع مؤثر نمی‌باشد، چراکه شرط مذکور درذیل سند به صورت شرط نتیجه مورد توافق طرفین جعل گردیده است که به مجرد عدم تحقق شرط اثر آن محقق می‌گردد و نظر به اینکه دراثر عدم شرط مذکور، بیع به صورت قهری و منفسخ گردیده است، از این رو دادگاه توجهاً به دلایل فوق‌الذکر و نظر به قاعده فقهی ((اقرارالعقلاء علی انفسهم جائز)) ضمن وارد دانستن دعوی خواهان مستنداً به مواد 10 و 336 و 1259 و 1275 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر تأیید و اعلان انفساخ عقد بیع موضوع مبایعه‌نامه شماره 170 میان خواهان و خوانده و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بهارستان - بازیار

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط