ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان

در . ارسال به آرای منتخب

نمونه رای(مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان )
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط را ندارند.

رای بدوی

درخصوص دعوی شرکت الف. به مدیریت آقای م. به طرفیت شرکت ت. به خواسته محکومیت خوانده به ابطال فسخ پیمان (ماده 64) شرایط عمومی پیمان و ابلاغ خاتمه پیمان (ماده 48) موضوع قرارداد شرکت با جلب نظر کارشناس توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات و لوایح تقدیمی اصحاب دعوی در جلسه مورخ13/9/91 خواهان دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را نداشته زیرا مستند ادعای خواهان قرارداد تنظیمی شماره 6909/86 مورخ 21/4/86 فی‌مابین بوده هر چند اصالت و صحت مندرجات آن مورد تعرض طرفین قرار نگرفته لیکن از آنجایی که قرارداد، وفق شرایط عمومی پیمان بین طرفین منعقدگردیده و لذا کلیه اختلافات فی‌مابین بر اساس شرایط عمومی پیمان می‌بایست از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی و متعاقب آن در محاکم دادگستری اقدام گردد توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه چنین امر مهمی در پرونده مشهود نمی‌باشد و لذا به کیفیت مذکور رجوع به محاکم قضایی منتفی بوده و دادگاه به استناد ماده 53 به بعد شرایط پیمان و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط