ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(مردد بودن خواسته)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
مطالبه همزمان الزام به ایفای تعهد و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در دادخواست واحد به‌نحوی که خواسته دوم بدل خواسته اول باشد، از مصادیق مردد بودن خواسته است و قرار رد دعوا صادر می‌شود.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای بدوی

در‌خصوص دعوی ص.م. فرزند م. به‌طرفیت س.ب. فرزند ش. به‌خواسته‌ی الزام خوانده به انجام تعهد مطابق مندرجات شماره 121861 درخصوص تحویل پارکینگ قطعه 44 با احتساب هزینه دادرسی، خواهان اعلام نموده به‌موجب قرارداد مورخ 18/10/90 از خوانده یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 18192 فرعی از 14 قطعه 4 با یک‌باب پارکینگ خریده‌ام و خوانده به مسئولیت ناشی از قرارداد مورد استناد عمل ننموده، دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین پرونده و مبایعه‌نامه مورد استناد و اینکه مورد معامله آپارتمان بوده و نسبت به اینکه پارکینگ مورد معامله می‌باشد یا خیر، قرارداد نسبت به آن ساکت بوده و فقط تهیه محل توقف وسیله نقلیه در آن قید شده که مفهوم بیع و عمومات آن نسبت به تهیه محل توقف وسیله صریح نمی‌باشد لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ص.م. به‌طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 39-31/1/1392 شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر حکم بطلان دعوای الزام تجدیدنظرخوانده به تحویل پارکینگ قطعه 44 مزید بر خسارات دادرسی بوده مالاً از جهت ورود ماهوی دادگاه وارد و در خور پذیرش است چرا که تجدیدنظرخواه طی دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی خواستار انجام تعهد تجدیدنظرخوانده وفق مبایعه‌نامه شماره 121861 مبنی بر تحویل پارکینگ و درصورت عدم امکان پرداخت خسارات گردیده که گرچه شرایط مقرر در صدر و ذیل مبایعه‌نامه استنادی در‌خصوص وضعیت پارکینگ مورد ادعا واجد مغایرت‌هایی است لیکن دادخواست تقدیمی از جهت خواسته مردد است بدین نحو که در بدو امر درخواست الزام فروشنده آپارتمان به‌تحویل پارکینگ معین گردیده آن‌گاه با تردید خواهان بدوی مبنی بر احتمال عدم امکان تحویل تقاضای خسارت شده است که خسارت مورد ادعا در واقع به‌عنوان بدل عدم انجام تعهد اصلی و مقتضی دادرسی خاص می‌باشد لذا دعوی به کیفیت مزبور قابلیت طرح و رسیدگی نداشته و دادگاه به استناد ماده 358 و با ملاک بند 9 ماده 84 و 89 از قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 2 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در اصل قرار رد دعوای نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ مرادی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط