ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر و تغییر شغل)

در . ارسال به آرای منتخب

الف - صرف صدور جواز کسب به‌نام فرد دیگری که مباشر مستأجر در اداره مغازه است، انتقال به‌غیر تلقی نمی‌شود که بتوان بر اساس آن تخلیه مستأجر را از دادگاه درخواست کرد.
ب - اگر در قرارداد اجاره شغل مشخصی از سوی موجر برای اشتغال مستأجر تعیین نشده باشد، تقاضای تخلیه عین مستأجره به‌علّت تغییر شغل موضوعیت ندارد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. (متولی موقوفه) با وکالت خانم س.ب. به‌طرفیت آقای م. ح. به خواسته صدور حکم تخلیه نسبت به مورد اجاره به نشانی سهروردی شمالی روبروی..... شماره .... و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیح داده است مستأجر یکی از مغازه‌های موقوفه واقع در آدرس فوق آقای م.ح. می‌باشد خوانده پس از پرداخت حق سرقفلی به صاحبان سرقفلی و اخذ رضایت متولی موقوفه (موجر) نسبت به انتقال سرقفلی به شخص دیگر و تغییر شغل از میوه‌فروشی به ذرت مکزیکی اقدام نموده است صرف‌نظر از اینکه خواهان خواسته خود را منجز ننموده است آیا خواسته به علّت انتقال به غیر می‌باشد یا تغییر شغل چراکه هریک آثار حقوقی متفاوتی را دارد و لکن در مانحن‌فیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر انتقال به غیر با توجه به اینکه وکیل خواهان هیچ‌گونه دلیل و مدرک مستندی مبنی بر اثبات نقل‌وانتقال مغازه متنازع‌فیه به این دادگاه ارائه ننموده است و آقای م.ح. صاحب سرقفلی نیز منکر هرگونه نقل‌وانتقال شده است و اعلام داشته از جواز مغازه به علّت اینکه برادرزاده‌ام مباشر اینجانب می‌باشد بنام ایشان صادرشده است و توجهاً‌ً به اینکه صدور جواز کسب نمی‌تواند به‌تنهایی دلیل مالکیت و انتقال باشد فلذا این دلیل محکوم به رداست و در خصوص خواسته خواهان به علّت تغییر شغل نیز نظر به اینکه در تنفیذ و رضایت انتقال حقوق سرقفلی از آقای ع.الف. به آقای م.ح. توسط آقای م.م. (متولی موقوفه) در تاریخ 1/5/88 مضبوط در پرونده به‌هیچ‌عنوان به شغل خاصی اشاره نشده است و به نظر این دادگاه تغییر کاربری کسب مغازه از میوه‌فروشی لوکس به فروش ذرت مکزیکی عرفاً ‌به حدی نیست که منافع موجر را در خصوص استحکام بنا یا تغییر وضعیت آن به خطر اندازد و بتوان به‌موجب آن از حق تخلیه مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر استفاده کرد و به‌عبارت‌دیگر تغییر شغل مستوجب تخلیه وفق بند7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 56 باید برخلاف اراده اولیه طرفین باشد حال آنکه صرف‌نظر از آنکه از تنفیذ انتقال حقوق سرقفلی موصوف هیچ‌گونه اشاره‌ای به نوع شغل نشده و در بند 7 ماده مذکور تغییر شغل به شغل عرفاً مشابه مجاز شمرده‌شده است و شغل جدید عرفاً‌ً مخالف شغل سابق نیست تا بتوان ادعای خواهان را به‌موجب آن ثابت نمود و شغل حاضر نیز از ناحیه شهرداری از مشاغل مزاحم تلقی نشده است فلذا مستنداً به مواد1257 و 1321 قانون مدنی و ماده 94 قانون آیین دادرسی دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران ـ منصوری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط