ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(حجیت شرعی نداشتن روش الکل سنج تنفسی در اثبات شرب خمر)

در . ارسال به آرای منتخب


پاسخ پزشکی قانونی در خصوص وجود مقداری الکل در خون نامبردگان که به روش الکل‌سنج تنفسی انجام می‌شود و امکان اشتباه در اخذ آزمایش یا جواب آن نیز وجود دارد نمی‌تواند شرعاً حاکی از ارتکاب بزه باشد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان و خانم‌ها [ردیف‌های یک الی 24] همگی دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در مهمانی مختلط زن و مرد با توجه به محتویات پرونده بالاخص گزارش ضابطان قضایی مبنی بر این که خانم‌ها در مجلس مذکور به صورت نیمه عریان بوده‌اند و نمونه‌ای از وضعیت احد از خانم‌ها در عکس گرفته شده را در صفحه 64 پرونده منعکس نموده‌اند – تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران – دفاعیات بلاوجه متهمان و سایر قراین و امارات موجود در پرونده نظر به این که اکثر آقایان و خانم‌های شرکت‌کننده در مجلس مذکور غریبه بوده و رابطه محرمیت نیز بین ایشان برقرار نبوده و صاحب مجلس در اظهارات خود به شرح و صورت‌جلسه مورخ 17/11/90 بیان داشته که از مهمانان خود خیلی‌ها را نمی‌شناخته است و اکثراً توسط مدعوین و به همراه ایشان در مجلس یاد شده شرکت کرده‌اند علی‌ای‌حال با توجه به مراتب مذکور ارتکاب بزه معنونه از سوی نامبردگان از نظر این شعبه محرز تشخیص و مستنداً به مسئله چهارم از القول فی احکامه و بعض اللواحق از حد مسکر تحریرالوسیله حضرت امام (ره) حکم به محکومیت متهمان به پرداخت هر کدام پنج میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف اول تا دوازدهم دایر به شرب خمر با توجه به انکار شدید ایشان در دادسرا و دادگاه و نظر به اینکه پاسخ پزشکی قانونی در خصوص وجود مقداری الکل در خون نامبردگان که به روش الکل‌سنج تنفسی انجام می‌شود و امکان اشتباه در اخذ آزمایش یا جواب آن نیز وجود دارد، نمی تواند شرعاً حاکی از ارتکاب بزه باشد فلذا دادگاه به لحاظ عدم حصول قناعت وجدانی و عدم کفایت ادله شرعی و قانونی و نیز حاکمیت قاعده فقهی درء (تدرا لحدود بالشبهات) مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبردگان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی در خصوص متهمان ردیف سیزدهم و هجدهم به لحاظ عدم حضورشان در دادگاه و نیز عدم وصول لایحه دفاعیه از ایشان غیابی محسوب و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و در مورد بقیه متهمان حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است پرونده در مورد 1) خانم م.ح. 2) ر.م. مفتوح است.

دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ.توحیدلو

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط